Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktudvikling 1 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Product Development 1 (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277105
Fag- /modulansvarlig
Morten Kjær Stovegaard
Dina Jacobsen
 • Formål

  Den studerende opnår kendskab til en grundlæggende produktudviklingsproces, som
  udmøntes i nedenstående delprocesser:

  • Brugerforståelse og behovsanalyse
  • Dataindsamling
  • Problemstilling og problemformulering
  • Personas + Mood- og Storyboard
  • Idégenerering
  • Funktionsanalyse
  • Product Design Specification (PDS)
  • Skitsering
  • Markertegning
  • Konceptmodel og Man Machine Interface (MMI)
  • Konceptvalg

  CASE
  En undersøgelse fra 3F, som er lavet i samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen (nu
  Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring), viser, at personer beskæftiget inden for byggebranchen har langt større risiko for at blive ramt af en arbejdsskade end andre brancher. Nogle af disse skader er bl.a. relateret til de håndholdte maskiner, som anvendes, og et eksempel er fx arbejdsskaden ”hvide fingre” (VWF), som er en af flere symptomer på hånd-arm-vibrationer syndromet (HAVS). Andre skader kan være forbundet med et andet fokuspunkt omkring arbejdsstillinger.

  I skal som eksterne konsulenter deltage i den indledende udviklingsfase af håndholdte maskiner til B2B-markedet. I skal således undersøge samspillet mellem produktets funktion på den ene side og brugerens behov og ønsker på den anden side. I arbejder i grupper på 4 personer.

  KRAV TIL AFLEVERING
  Den endelige evaluering foregår ved en præsentation for holdet (10 min.pr. gruppe).

  Det forventes, at I dokumenterer hele udviklingsprocessen fra brugerbehov til konceptmodel. I vurderer selv, hvordan I vil disponere jeres tid til fremlæggelse, men vi forventer at se nedenstående elementer fremlagt i en visuelt sammenhængende og velargumenteret præsentation, der tydeligt dokumenterer gruppens til- og fravalg.

  • Kvalitativ dataindsamling – herunder observation af bruger
  • Kvantitativ dataindsamling - definition af målgruppen og problemets størrelse
  • Behovsanalyse og konklusion på denne
  • Problemstilling og problemformulering
  • Personas og moodboards, der giver en kontekstuel forståelse af jeres løsning
  • Funktionsanalyse udformet på baggrund af brugerens behov
  • PDS med krav og ønsker, der afgrænser løsningsrummet
  • Højdepunkter fra idégenereringsprocessen i form af perspektivtegninger af
  produktet med forklarende detaljebeskrivelser
  • En MMI-analyse, der er baseret på samspillet mellem brugeren og produktet.
  • 2 konceptmodeller, som I validerer med brugeren ved at få feedback til jeres
  konceptvalg
  • Systematisk udvælgelse af endeligt koncept med konceptscreening, vægtning af
  kriterier og konceptscoring

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i forum kombineret med øvelser og/eller case-arbejde i grupper.

  De studerende arbejder i grupper af 4-5 personer gennem forløbet.

  Præsentation og feedback
  Der bliver givet mundtlig feedback fra underviserne ved den afsluttende præsentation.

  Case-samarbejde
  Temaet er forudbestemt, men det empiriske arbejde og brugerkontakten skal grupperne selv foranledige.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamen er opdelt i to perioder på 2. semester og handler om udvikling af et nyt produkt med flere bevægelige dele. Den første periode dækker over produktudviklings- og konstruktionsområdet. Her udvikler I produktet. Den anden projektperiode dækker over
  produktions- og virksomhedsområdet. Her opbygges virksomhed og produktionsanlæg.

  Der er 3-5 studerende i hver gruppe, og der tilstræbes så vidt muligt et samarbejde med
  erhvervslivet.

  Først afleveres og fremlægges en synopsis, der skal godkendes af lærergruppen, og som
  fremover fungerer som opgavens problemfelt. På FRONTER findes vejledning til, hvordan en
  synopsis skal opbygges.

  Ved midtvejsevalueringen fremlægger I jeres konklusioner fra første halvdel af opgaven.

  Afslutningsvis afleveres den samlede projektrapport med begge faser inkluderet.

  Alle evalueringer er åbne for medstuderende, hvis ikke der er særlige virksomhedsaftaler.

  Underviserne vurderer løbende fremmøde, arbejdsindsats og afleveringer mhp. at sikre, at alle studerende er studieaktive.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  -Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  -Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  -Titelblad med nedenstående info:
  • Rapportens titel
  • Jeres fulde navn(e)
  • Skolens navn og logo
  • Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  • Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  • Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning, skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.
  -Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.
  -Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.
  -Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.
  -Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.
  -Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow.
  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.
  -Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.
  -Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.
  -Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Præsentation: 5 min./stud. ved 4 og derover
  • Præsentation: 15 min. i alt ved 3 studerende eller færre
  • Eksaminationstid: 20 min./stud., inkl. karaktergivning
  • Skift mellem grupperne: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen på fronter. For både synopsen og den endelige rapport gælder det, at for sen eller manglende aflevering koster et eksamensforsøg.
48
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktudvikling 1 (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 32% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, indsamling af empiri, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.