Copenhagen School of Design and Technology

da

Hus på grund (DA)

2023/2024
Engelsk titel
House On Plot (EN)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4072101
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet består af et projektarbejde, hvor der arbejdes med den grundlæggende viden og de grundlæggende færdigheder inden for landmåling, ejendomsdannelse og Geografisk Informations System (GIS).
  Fagelementet indeholder 30 ECTS og omfatter følgende fagområder:
  • Kommunikation og samarbejde
  • Produktion
  • Projektering
  • Registrering og afsætning

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1. erhvervets grundlæggende faglige tekniske discipliner samt den hertil hørende relevante
  dokumentation,
  2. og kunne reflektere over metoder og praksis til brug for planlægning og styring samt
  samarbejde og læring,
  3. almene matematiske principper af betydning for erhvervet og forståelse for almindelige
  udførelsesmetoder i relation til semesterets tema,
  4. almindelige kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbindelse med semesterets tema
  5. relevante love og regler,
  6. dataindsamling i forbindelse med projekteringsopgaver og myndighedsansøgning samt
  udarbejdelse af geografisk dokumentation og
  7. branchens parter, faglige områder og indsigt i byggeprocessen i relation til semesterets tema.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information inden for det faglige område på et begyndende niveau, og
  2. formidle praksisnære og faglige problemstillinger, der relaterer til semesterets tema, til
  relevante samarbejdspartere.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetencer til at:
  1. udføre relevant dokumentationsmateriale i relation til semesterets tema,
  2. forstå sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til
  semesterets tema, og
  3. identificere eget læringsbehov med afsæt i den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er tilegnet i løbet af semesteret.

 • Undervisningsform
  Forelæsning kombineret med praktiske øvelser på computer og med landmålingsudstyr i udvalgte områder
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Computer samt lommeregner

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Hus og grund (1. semester), Opmåling og afsætning (2. semester), GIS og geodata 1 og
  Ejendomsdannelse prøves ved en samlet prøve ved udgangen af 2. semester.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig prøve med fælles præsentation af beregninger, kort mv. (gruppevis)
  Individuel eksamination efter fælles fremlæggelse. Evt. suppleret af praktisk prøve i instrumentbetjening og beregning på instrument.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
200
timers undervisning
622
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Hus på grund (DA) modtager du 200 timers undervisning, hvilket svarer til 266 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.