Copenhagen School of Design and Technology

da

Opmåling og afsætning (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Surveying and Setting Out (EN)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
20
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4072201
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet består af projektarbejder, hvor der arbejdes med opmåling og afsætning.
  Fagelementet omfatter 20 ECTS og indeholder følgende fagområder:
  • Kommunikation og samarbejde
  • Produktion
  • Projektering
  • Registrering og afsætning

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1. landmålerens ansvar ved opmålings- og afsætningsopgaver,
  2. udvekslingsformater anvendt inden for landmåling,
  3. digitale terrænmodeller, og
  4. kortprojektioner.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. anvende fejlteori og de beregningsmæssige principper ved statistiske størrelser og
  udjævning
  2. foretage detailpunktsberegning, transformation og volumenberegning
  3. etablere, beregne og kvalitetssikre hovedpunktsnet
  4. udføre, beregne og kvalitetssikre detailmålinger samt flade- og linjenivellement
  5. vurdere hvilke opmålings- og afsætningsmetoder, der bedst egner sig til en given opgave og kombinere forskellige metoder
  6. anvende kvalitetssikringssystemer til at sikre, at en opmåling- og afsætningsopgave udføres til en given kvalitet
  7. transformere koordinater mellem forskellige koordinatsystemer
  8. konstruere terrænmodeller i et CAD-program
  9. anvende relevante udvekslingsformater
  10. udføre volumenberegninger i et CAD-program og kvalitetssikre den beregnede mængde ved et overslag
  11. udarbejde afsætningsplaner
  12. beregne koordinater til eksisterende skelpunkter ud fra måleblade
  13. verificere nivellerinstrumenter og totalstationer, og
  14. udvælge og anvende koordinatsystemer.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetencer til at:
  1. planlægge en arbejdsopgaves forløb, herunder styre et opgaveforløb,
  2. foretage en tidsregistrering af den anvendte tid på projektet og holde dette op imod det
  planlagte tidsforbrug,
  3. samarbejde med andre i en gruppe om et konkret projekt, og
  4. forstå sin egen rolle i samarbejdet i faglige studiegrupper.

 • Undervisningsform
  Undervisning er baseret på fælles undervisning og øvelser i klasselokalet og i marken
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Computer og lommeregner

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves som afslutning af 2. semester
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Opgavetype
  Tværfaglig projektopgave
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
140
timers undervisning
408
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Opmåling og afsætning (DA) modtager du 140 timers undervisning, hvilket svarer til 186 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.