Copenhagen School of Design and Technology

da

Softwarearkitektur

2023/2024
Engelsk titel
Software Architecture
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111301
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
 • Formål og læringsmål

  Softwarearkitektur indeholder programmering af services og systemer, med fokus på standardiserede protokoller, client-/server-arkitektur, distribuerede softwaresystemer og backend-programmering. Igennem fagelementet vil der blive arbejdet med softwareudvikling i et moderne udviklingsmiljø, både alene og i teams.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om anvendt teori, praksis og metoder inden for softwarearkitektur, herunder principper, teknikker og metoder inden for programmering af softwaresystemer med en distribueret arkitektur
  • forståelse for og kan reflektere over mønstre i softwarearkitektur, herunder mønstre i distribuerede systemer og i webbaserede applikationer

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber til udvikling og kvalitetssikring af softwaresystemer, herunder services der anvendes af andre systemer og applikationer
  • anvende relevante programmeringssprog til udvikling af softwaresystemer ved anvendelse af algoritmer, abstraktioner og mønstre
  • anvende værktøjer og teknologi til udvikling af distribuerede- og web-baserede applikationer og systemer
  • anvende værktøjer til modellering og dokumentation af en softwarearkitektur.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt udviklingssamarbejde inden for design og konstruktion af informationssystemarkitektur, herunder udvikling af større softwareløsninger
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer indenfor design og konstruktion af software
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til design og konstruktion af softwaresystemer

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 30 normalsider (2400 anslag) ex. bilag

  Omfanget af rapporten varierer ikke med antallet af deltagere i gruppen, idet det er problemstillings omfang som er bestemmende for rapportens omfang.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
  o Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
80
timers undervisning
194
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Softwarearkitektur modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.