Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemudvikling

2023/2024
Engelsk titel
System Development
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111303
Fag- /modulansvarlig
Oskar Tuska
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder design af brugerrejsen, der sammen med forretningsprocesser, skal omsættes til it krav og use-cases, således at behov og processer understøttes optimalt med it. Endvidere indeholder fagelementet kvalitetssikring af it-artefakter og overgangen fra udvikling til drift af it-komponenter.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om standarder og deres betydning for arkitekturarbejde
  • viden om væsentlige review- og teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen
  • viden om produktmodning og implementering af et system ind i en drifts-arkitektur

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og værktøjer til at designe og modellere en brugerrejse
  • planlægge og gennemføre kvalitetssikring af it-artefakter dvs. validering og verificering gennem tests og reviews
  • sikre compliance af software og systemer i forhold til interne regler/principper og eksterne regler/love

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse udviklingsorienterede situationer inden for systemudvikling og omsætte brugerrejsen og forretningsproces behov til krav til it-services
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til krav specificering og kvalitetssikring af it-artefakter.

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 30 normalsider (2400 anslag) ex. bilag

  Omfanget af rapporten varierer ikke med antallet af deltagere i gruppen, idet det er problemstillings omfang som er bestemmende for rapportens omfang.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
  o Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemudvikling modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.