Copenhagen School of Design and Technology

da

Mikroøkonomi (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Microeconomics (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141111
Fag- /modulansvarlig
Jens Andersen
 • Formål og læringsmål

  Den studerende tilegner sig grundlæggende forståelse af mikroøkonomiske principper og teorier med det formål at kunne analysere erhvervsøkonomiske og IT-orienterede problemstillinger. I gennemgangen af faget fokuseres der særligt på hvorledes markedsstrukturer og økonomiske mekanismer øver indflydelse på konsumenters og producenters beslutningsprocesser. Endelig berøres moderne adfærdsøkonomiske modeller som supplement til de traditionelle rationelle optimeringsparadigmer.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om, forståelse af og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) centrale begreber i mikroøkonomi, økonomisk tænkning og økonomiske systemer
  2) udbud og efterspørgsel, forbruger- og producentadfærd, prismekanismer, markedsinterventioner og markedsstrukturer

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) mikroøkonomiske teorier og modeller for prisdannelse herunder udbud og efterspørgsel på kort og lang sigt
  2) teorier og metoder til analyse af markedseffektiviteten og markedsinterventioners indvirkning på effektiviteten samt producent- og konsumentoverskud
  3) mikroøkonomiske modeller til præsentation for samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) økonomiske beslutninger baseret på forståelse og analyse af markedseffektiviteten, omkostninger og profit

  Den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikling af egen viden, færdigheder samt kompetencer inden for
  1) mikroøkonomi

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning, med elementer af forelæsning, diskussioner, gruppeopgaver, problemorienterede case-opgaver (herunder tværfaglige med andre fag).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Afleveringer kan være bundne forudsætninger. Det fremgår af semesterplanen, hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger. Bundne forudsætninger er med til at påvise studieaktiviteten for den enkelte studerende.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget afprøves baseret på en eller flere delprøver der samlet set danner den karakter der gives.

  Delprøverne kan være mundtlige, skriftlige eller projektorienteret afhængig af indhold og arbejdsmetode på de forløb, delprøven er tilknyttet. Der kan være tale om enten individuel prøve eller gruppeprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Den studerende bliver eksamineret i flere fag (Mikroøkonomi, Erhvervsøkonomi, Organisation, Systemudvikling, Softwarekonstruktion og Kommunkiation & Præsentation). Eksaminationen skal sikre, at der eksamineres i emner, som ikke allerede er behandlet i rapporten.
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.

  Projektets opgavetekst er forfattet af underviserne.

  Eventuelle rapport formalia vil fremgå af opgave oplægget, herunder antallet af gruppemedlemmer. Nedenstående antal gruppemedlemmer skal derfor kun opfattes som vejledende.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-7 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Denne eksamen er en fælles eksamen for alle uddannelsens 1.semester fag.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgave oplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Mikroøkonomi (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.