Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 2 (Klinisk optometri - Kontaktlinser) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Internship 2 (Clinical optometry - Contact lenses) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
20
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Fagkode
9227601
Fag- /modulansvarlig
Nadine Rosendahl
Kjersti K. Lindblad
 • Formål og læringsmål

  En stor del af uddannelsens læringselementer er placeret i praktikken. Praktikken indeholder læringsmål, som er knyttet til den praktiske udøvelse af professionen, en høj grad af tværfaglighed og samspillet mellem teori og praksis. Praktikkens tætte kontakt til den enkelte kunde eller patient flytter den generelle teori til et konkret plan.
  I Klinisk optometri - Kontaktlinser (anden praktikperiode) anvender de studerende den teoretiske viden i praksis.

  Viden

  Den studerende har praksisnær viden om:
  • indikationer og kontraindikationer for brug af kontaktlinser
  • almindeligt forekomne kontaktlinsers egenskaber herunder materialer, design, optisk virkning, plejemidler og fysiologisk påvirkning
  • forundersøgelser, tilpasning og efterkontrol af almindeligt forekomne kontaktlinser
  • kontaktlinseklinikkens instrumenter og tilbehør samt deres anvendelse
  • patientinstruktion i brug af kontaktlinser
  • kontaktlinsers bivirkninger
  • patientlovgivning, journalføring og henvisning samt etiske aspekter.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  • hvordan kontaktlinser indgår i det samlede optometriske tilbud til patienter
  • hygiejne i arbejdet med patienter
  • teorier og metoder i det kliniske arbejde.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • afdække patientens individuelle behov og forudsætninger for at anvende kontaktlinser
  • foretage forundersøgelser, tilpasning og efterkontrol af almindeligt forekomne kontaktlinser
  • foretage forundersøgelser til udvalgte speciallinser
  • vurdere undersøgelsesresultater og informere patienten om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder og prognoser
  • iværksætte behandling eller foretage henvisning til anden sundhedsfaglig person
  • instruere og vejlede patienten om anvendelse og vedligeholdelse af kontaktlinser herunder plejemidler
  • vejlede om hygiejne i forbindelse med kontaktlinser
  • foretage journalføring
  • formidle faglige problemstillinger til patienter, fagfæller og andre sundhedsfaglige personer
  • foretage indsamling af kliniske data og reflektere over videnskabelig metode

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • selvstændigt håndtere patienter ud fra deres individuelle behov og forudsætninger i en behandlingsmæssig sammenhæng
  • tage ansvar for klinikhygiejne og organisere klinisk arbejde
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med fagfæller og andre sundhedsfaglige personer
  • tage ansvar for journalføring samt indsamling og registrering af kliniske data
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel, mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af udtrukket case blandt de sidste fire indleverede cases fra 2. praktikperiode.

  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.
  Opgavetype
  Den studerende afleverer alle (7) cases inden for den fastlagte frist, jf. uddannelsesplan/forløbsplan.

  Udformning, indhold og variation af cases skal følge institutionens vejledning.
  Formkrav
  En case må maksimalt fylde 8 normalsider svarende til 2.400 anslag inklusive mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.

  Eksamen varer 30 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for den udtrukne case, præsentation og overhøring.
2
timers vejledning
546
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 2 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 546 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.