Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 2 (Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 3) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Internship 2 (Lenses, technology and optics workshop 3) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
9227602
Fag- /modulansvarlig
Jonas Milo Plum
Anette Ristorp Ohlsen
 • Formål og læringsmål

  En stor del af uddannelsens læringselementer er placeret i praktikken. Praktikken indeholder læringsmål, som er knyttet til den praktiske udøvelse af professionen, en høj grad af tværfaglighed og samspillet mellem teori og praksis. Praktikkens tætte kontakt til den enkelte kunde eller patient flytter den generelle teori til et konkret plan.
  I Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 3 (anden praktikperiode) anvender de studerende den teoretiske viden i praksis.

  Viden

  Den studerende har praksisnær viden om:
  • brilleglas og -stel.
  • udmåling og måltagning af brilleglas
  • tilpasning og opretning af brillestel samt indslibning og montering af glas
  • kvalitetssikring af hele brillen.

  Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
  • valg af type af glas samt glas- og stelmaterialer i forhold til patientens individuelle behov

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende apparatur til udmåling af brilleglas
  • foretage udmåling til indslibning af brilleglas og vurdere resultaterne i forhold til brillens vægt, udseende og anvendelse
  • vurdere behovet for tilpasning af brillestel samt foretage tilpasning
  • kvalitetssikre hele brillen
  • vejlede patienten i valg af brillestel og –glas ud fra patientens individuelle behov
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger til fagfæller.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere vejledningssituationen i relation til patientens individuelle behov
  • tage fagligt ansvar for kvalitetssikringen af hele brillen
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med fagfæller og andre sundhedspersoner
  • identificere egne læringsbehov, og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer inden for brilleteknologi relation til det optometriske virkefelt.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 3 prøves på 7. semester sammen med Klinisk optometri - Kontaktlinser, Lovgivning og handel 2 og Klinisk optometri - Refraktion og binokulært syn.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af udtrukket case blandt de fire indleverede cases i løbet af praktikperioden.
  Formkrav
  En case må maksimalt fylde 8 normalsider.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for den udtrukne case, præsentation og overhøring.
2
timers vejledning
272
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 2 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 272 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.