Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik 2 (Klinisk optometri – Refraktion og binokulært syn) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Internship 2 (Clinical optometry - Refraction and binocular vision) (DA)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9227701
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
Jonas Milo Plum
 • Formål og læringsmål

  En stor del af uddannelsens læringselementer er placeret i praktikken. Praktikken indeholder læringsmål, som er knyttet til den praktiske udøvelse af professionen, en høj grad af tværfaglighed og samspillet mellem teori og praksis. Praktikkens tætte kontakt til den enkelte kunde eller patient flytter den generelle teori til et konkret plan.
  I Klinisk optometri - Refraktion og Binokulært syn (anden praktikperiode) anvender de studerende den teoretiske viden i praksis.

  Viden

  Den studerende har praksisnær viden om:
  • ametropier, presbyopi, vergens- og akkommodationsanomalier, svagsyn, ergooptometri og okulær patologi
  • amblyopi, børneskelen og erhvervet skelen
  • de optometriske undersøgelses- og behandlingsmetoder
  • psykologiske og sociale faktorers indflydelse på patienters adfærd og reaktionsmønstre i samspillet med optometristen
  • patientlovgivning, journalføring, henvisninger og de etiske aspekter i arbejdet med patienter.

  Forståelse for og kan reflektere over:
  • teorier og metoder i udøvelsen af virket som optometrist
  • patienters adfærds- og reaktionsmønstre i forbindelse med optometrisk behandling.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • foretage undersøgelser for ametropier, presbyopi, vergens- og akkommodationsanomalier, skelen og amblyopi
  • foretage en samlet analyse af undersøgelsesresultaterne og informere patienten om resultater, tilstande, behandlingsmuligheder, herunder henvise til anden sundhedsfaglig person, og prognoser med afsæt i patientens individuelle behov og livssituation
  • iværksætte optometrisk behandling med afsæt i patientens individuelle behov og livssituation
  • foretage undersøgelser, behandling og journalføring inden for gældende lovgivning
  • formidle faglige problemstillinger til patienter, fagfæller og andre sundhedsfaglige personer
  • foretage indsamling af kliniske data og reflektere over videnskabelig metode.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • selvstændigt håndtere patienter ud fra deres individuelle behov og forudsætninger i en behandlingsmæssig sammenhæng
  • tage ansvar for klinikhygiejne og -adfærd
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med fagfæller og andre sundhedsfaglige personer
  • tage ansvar for journalføring samt indsamling og registrering af kliniske data
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

 • Undervisningsform
  Der forventes en aktiv indstilling til læring og høj studieintensitet på fuld tid. Dette betyder, at man som studerende skal være engageret, eksperimenterende, øve færdigheder og samarbejde i praksis samt supplere sin læring via skriftlige og elektroniske kilder.

  Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at man som studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som optometrist, samt til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse (kandidatniveau). Læringsaktiviteter tilrettelægges med henblik på, at man som studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion samt evne til at skabe faglig innovation. Der arbejdes således med varierede og differentierede undervisnings- og arbejdsformer, hvor man som studerende træner og øver i simulerede- og praksissituationer.

  Uddannelsen integrerer teoretisk og klinisk undervisning eller andre former for praksislæring med en stigende progression af krav til eksempelvis omfang, kompleksitet, ansvar og selvstændighed. Praksis forstås bredere end den kliniske undervisning, idet også virksomheds- og institutionsbesøg, kontakt til forskellige målgrupper og tilknytning til projekter betragtes som del af den praksisorienterede erfaring med fagets professionelle roller, relationsarbejde og samarbejdspartnere. Undervisningen er funderet på evidensbaseret praksis, hvor både den forskningsbaserede evidens, borgerens/patientens præferencer og optometrisk erfaring indgår.

  Da meget af undervisningen foregår i studiegrupper, projektgrupper og grupper for klinisk træning, er man som studerende ikke blot ansvarlig for egen læring, men også for medstuderendes læring. Møder man uforberedt op, er man ikke et aktiv for gruppen, og i værste fald kan de planlagte aktiviteter ikke gennemføres.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Klinisk optometri – Refraktion og binokulært syn prøves på 7. semester sammen med Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 3, Lovgivning og handel 2 og Klinisk optometri - Kontaktlinser.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af udtrukket case blandt de fire indleverede cases i løbet af praktikperioden.
  Formkrav
  En case må maksimalt fylde 8 normalsider.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  24-timer før eksamen trækkes en case af de fire indleverede, som der efterfølgende eksamineres i.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives én samlet karakter for den udtrukne case, præsentation og overhøring.
2
timers vejledning
409
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 2 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 409 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.