Copenhagen School of Design and Technology

da

Visuel identitet & fashion retorik (DA)

2019/2020
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Visual identity & fashion retoric (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944111
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort Jensen
Mette Kocmick
Annie Toft Pedersen
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
Rasmus Rahbek Simonsen
 • Formål

  Formålet med modulet Visuel identitet og Fashion Retorik på Sustainable Fashion specialet er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for forskellige designprocesser med udgangspunkt i dens studerendes personlige visuelle og skriftlige udtryk. Den studerende vil på dette modul blive introduceret til metoder til at kommunikere egen design identitet og process, samt at kunne kommunikere og dokumentere egne færdigheder og kompetencer visuelt og skriftligt. Der vil blive introduceret til forskellige metoder til at kommunikere idé og personlig udtryk igennem en portfolio og procesdokumentation. Fokus i modulet er den kreative proces med udgangspunkt i dens studerendes personlige form, udtryk, farver, materialer og arbejdsmetoder.
  Som en del af modulet afleverer og præsenterer den studerende definerede delopgaver.
  Forløbet afsluttes med en projekt/process præsentation.

  Viden

  ● Designprocesser
  ● Æstetik og designteori
  ● Visuel kommunikation
  ● Præsentation
  ● Argumentationsstrategi

  Færdigheder

  ● Anvende visuel kommunikation til at understøtte produkt/koncept
  ● reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder

  Kompetencer

  ● Udvikle kommunikativt materiale selvstændigt og professionelt med afsæt i relevante kommunikationsteorier

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Manifold
  Skitseblok med fast bagside størrelse A3
  Tegneredskaber
  Saks og lim
  Stofrester og garner

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet 2 bundne forudsætninger til Specialemodul 1

  Det er et forudsætningskrav, at den studerende afleverer alle delopgaverne (1) undervejs i modulet. Ved modulets afslutning afleverer den studerende project / process (2) som evalueres sammen med underviser i plenum.

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation skal den studerende aflevere en skriftlig/ visuel afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion har tillige viden om
  1) designprocessen,
  2) trend og sociologi,
  3) etik og miljø,
  4) konceptudvikling,
  5) visuel kommunikation og
  6) branche og virksomheder.
  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,
  2) vurdere og begrunde valg af materiale og design,
  3) anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept,
  4) vurdere og omsætte trends samt målrette designs mod virksomhedens identitet,
  5) anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling,
  6) formidle globalt om produkt- og konceptrelaterede emner og
  7) udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Oplyses på fronter før modulets start
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visuel identitet & fashion retorik (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.