Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable business case 1 (DA)

2019/2020
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Sustainable Business Case 1 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944214
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort Jensen
Sofie Edvard Nielsen
Susanne Guldager Johnsen
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  I dette modul vil et tværfagligt projektforløb mellem studieretningerne Sustainable Fashion, Pattern Design og Fashion Management blive igangsat. Der arbejdes med en virksomhedscase eller med gruppens eget iværksætterprojekt som udgangspunkt for opgaveløsningen. Der arbejdes i større projektgrupper, som består af studerende fra alle tre specialer for at opnå en virkelighedsnær læringssituation, hvor de studerende indgår i tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden som belyser de respektive professioners særfaglighed og indbyrdes afhængighed.

  Der indledes med en konferencedag, hvor projektets bæredygtige omdrejningspunkt vinkles gennem forskellige indbudte oplægsholdere fra virksomheder og organisationer. Modulet handler om at skabe bæredygtige designløsninger til den pågældende samarbejdsvirksomhed. Der arbejdes tværfagligt med fokus på research, virksomheds-dna og brugeranalyse og i forlængelse af det vil der på Sustainable Fashion være fokus på idegenerering, konceptudvikling samt skitsering og eksperimentering.

  Viden

  ● konceptudvikling
  ● æstetik og designteori
  ● trend
  ● kulturforståelse
  ● semiotik
  ● præsentation
  ● argumentationsstrategi
  ● branche og virksomhed
  ● marked og forbruger

  Færdigheder

  ● reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  ● analysere og omsætte trends til brugbar inspiration til designudvikling
  ● anvende trendteorier til kortlægning af brugeradfærd og til udarbejdelse af trend forecasts
  ● analysere afsender- og modtageridentitet
  ● identificere og afkode kulturer ved hjælp af relevante teorier
  ● analysere og vurdere aktuelle branche- og markedsforhold og tilrettelægge designudviklingen med hensyntagen hertil
  ● foretage målgruppe- og/eller interessentundersøgelser
  ● samarbejde fagligt og tværfagligt inden for værdikæden med både interne og eksterne interessenter

  Kompetencer

  ● tage ansvar for og selvstændigt varetage en design- og produktudviklingsproces
  ● håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  ● arbejde analyserende og reflekterende med design og målrette dette mod koncept, virksomhed eller organisation
  ● aflæse tidsånden og relatere denne til brugerens nutidige såvel som fremtidige behov
  ● identificere forbrugerens behov og omsætte disse til innovative løsninger

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projekt-, produktion og studieaktiviteter den sidste halvdel af dagen.

  Den studerende arbejder individuelt samt i tværfaglige grupper bestående af studerende fra studieretningerne Sustainable Fashion, Pattern Design og Fashion Management gennem hele forløbet.
  Undervejs i modulet afleveres problemformulering. Modulet afsluttes med en skriftlig aflevering samt med en mundtlig præsentation.
  Der gives mundtlig feedback undervejs i forløbet og til sidst ved aflevering og præsentation.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Modens Ressource Paradigme // Del 1

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer med Adobe illustrator program, relevant konstruktionsmateriale, sy-bog, konstruktionsredskaber, tegneredskaber, Se FRONTER for uddybende liste.

  Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdige prototyper.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet 2 bundne forudsætninger til Specialemodul 4

  Det er et forudsætningskrav, at den studerende afleverer problemformulering og problemfelt (1) undervejs i modulet. Ved modulets afslutning afleverer den studerende idé –og konceptbeskrivelse samt præsenterer mundtligt og visuelt brugerindsigter, idé- og koncept, moodboard samt materialevalg (2) som evalueres sammen med underviser i plenum.

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation skal den studerende aflevere en skriftlig/ visuel afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion har tillige viden om
  1) designprocessen,
  2) trend og sociologi,
  3) etik og miljø,
  4) konceptudvikling,
  5) visuel kommunikation og
  6) branche og virksomheder.
  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,
  2) vurdere og begrunde valg af materiale og design,
  3) anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept,
  4) vurdere og omsætte trends samt målrette designs mod virksomhedens identitet,
  5) anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling,
  6) formidle globalt om produkt- og konceptrelaterede emner og
  7) udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Oplyses på fronter før modulets start
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable business case 1 (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, klasseundervisning, virksomhedssamarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.