Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable business case 2 (DA)

2019/2020
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Sustainable Business Case 2 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944215
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort Jensen
Sofie Edvard Nielsen
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  I dette modul afrundes det tværfaglige projektforløb mellem studieretningerne Sustainable Fashion, Pattern Design og Fashion Management. Undervejs i projektet har grupperne identificeret mulige partnerskaber i værdikæden og i fællesskab udviklet et koncept, der er tilpasset virksomheden og balancerer forholdet mellem design og business.

  På sustainable Fashion Specialet er omdrejningspunktet konstruktion, prototyping og iscenesættelse. Den studerende klædes på til at udarbejde innovative designløsninger, der er tilpasset virksomhedens dna og brugerens behov.

  Som en del af modulet afleverer og præsenterer den studerende definerede delopgaver.
  Forløbet afsluttes med en projektaflevering. Modulet afsluttes med en udstilling samt pitch af projektet, herunder både elementer fra SUSTAINABLE BUSINESS 1 og 2.

  Viden

  ● designprocesser
  ● præsentation
  ● argumentationsstrategi

  Færdigheder

  ● reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  ● gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt
  ● vurdere, udvælge og argumentere for materialevalg i forhold til design
  ● udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  ● analysere og omsætte trends til brugbar inspiration til designudvikling
  ● anvende visuel kommunikation til at understøtte produkt/koncept
  ● samarbejde fagligt og tværfagligt inden for værdikæden med både interne og eksterne interessenter

  Kompetencer

  ● håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  ● tage ansvar for og selvstændigt varetage en design- og produktudviklingsproces
  ● arbejde analyserende og reflekterende med design og målrette dette mod koncept, virksomhed eller organisation
  ● omsætte og anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projekt-, produktion og studieaktiviteter den sidste halvdel af dagen.

  Den studerende arbejder både individuelt samt i tværfaglige grupper bestående af studerende fra studieretningerne Sustainable Fashion, Pattern Design og Fashion Management i modulet.
  Modulet afsluttes med en mundtlig præsentation af proces og produkt.

  Der gives mundtlig feedback undervejs i forløbet og til sidst ved aflevering og præsentation.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Der forudsættes at den studerende anvender Delogue i udviklingen af produktdokumentation samt anvender industrielle metoder til fremstillingen af protoyper.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer med Adobe illustrator program, relevant konstruktionsmateriale, sy-bog, konstruktionsredskaber, tegneredskaber, Se FRONTER for uddybende liste. Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdige prototyper.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet 3 bundne forudsætninger til Specialemodul 5

  Det er et forudsætningskrav, at den studerende afleverer kollektionoversigt og produktionsdokumentation i DELOGUE (1), som evalueres skriftligt af medstuderende, og præsentationsmateriale (2), som evalueres sammen med underviser, samt at den studerende deltager til den afsluttende (3) mundtlige og visuelle præsentation af proces og produkt, som evalueres mundtligt i plenum.

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation skal den studerende aflevere en skriftlig afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion har tillige viden om
  1) designprocessen,
  2) trend og sociologi,
  3) etik og miljø,
  4) konceptudvikling,
  5) visuel kommunikation og
  6) branche og virksomheder.
  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,
  2) vurdere og begrunde valg af materiale og design,
  3) anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept,
  4) vurdere og omsætte trends samt målrette designs mod virksomhedens identitet,
  5) anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling,
  6) formidle globalt om produkt- og konceptrelaterede emner og
  7) udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Oplyses på fronter før modulets start
47
timers undervisning
227
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable business case 2 (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, klasseundervisning, virksomhedssamarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.