Copenhagen School of Design and Technology

da

Modens ressourceparadigme 1 (DA)

2019/2020
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
The Resource Paradigm of Fashion 1 (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944112
Fag- /modulansvarlig
Tina Hjort Jensen
Sofie Edvard Nielsen
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Modulet MODENS RESSOURCE PARADIGME 1 udfordrer den studerende til at have et kritisk blik på den måde modebranchen forholder sig til ressourcer i forbindelse med produktløsninger, produktionsmetoder, processer, systemer, samt forbrugsmønstre. Den studerende får indsigt i og forståelse for trendniveauer, værdier og behov, som igangsætter for innovation og trænes til at udvikle fremtidsscenarier, der retter sig mod et ressourceparadigmeskifte i modebranchen og dens omverden.

  Der vil være fokus på nye retninger og muligheder for branchen, sat i kontekst af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og cirkulær økonomi, som en fremtidig katalysator for nye teknologier, innovative materialeløsninger, nye produktionsformer, human ressources, dyrevelfærd m.m. På baggrund af dette udvikles der et individuelt koncept, som sammenstilles med en udvalgt virksomhed, der imødekommer aktuelle og fremtidige behov i forhold til den transformative ressourceudvikling.

  Første del af forløbet er teambaseret og ender op med et fremtidsscenarie iscenesat i en fashion film. Derudover vil der være en individuel skriftlig aflevering. Der vil også være stor fokus på den studerendes proces og registrering af denne under hele modulet.

  Viden

  • konceptudvikling
  • materialer
  • etik og bæredygtighed
  • trend
  • kulturforståelse
  • semiotik
  • visuel kommunikation
  • præsentation
  • argumentationsstrategi
  • viden om branche og virksomhed
  • viden om marked og forbruger

  Færdigheder

  • reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  • udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  • analysere og omsætte trends til brugbar inspiration til designudvikling
  • identificere og afkode kulturer ved hjælp af relevante teorier
  • anvende trendteorier til kortlægning af brugeradfærd og til udarbejdelse af trend forecasts
  • anvende visuel kommunikation til at understøtte produkt/koncept
  • analysere og vurdere aktuelle branche- og markedsforhold og tilrettelægge designudviklingen med hensyntagen hertil
  • foretage målgruppe- og/eller interessentundersøgelser
  • kommunikere globalt vedrørende produkt- og konceptrelaterede emner
  • samarbejde fagligt og tværfagligt inden for værdikæden med både interne og eksterne interessenter

  Kompetencer

  • håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  • håndtere trend- og kulturanalyse til anvendelse i argumentationen for til- og fravalg i designprocessen
  • aflæse tidsånden og relatere denne til brugerens nutidige såvel som fremtidige behov
  • præsentere design/koncept og argumentere for til- og fravalg med strategisk tilgang
  • omsætte og anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling
  • identificere forbrugerens behov og omsætte disse til innovative løsninger
  • udvikle kommunikativt materiale selvstændigt og professionelt med afsæt i relevante kommunikationsteorier

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver og hands-on projektarbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Deltagelse i specialemodulerne Biomimicry og Social inklusion.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Oplyses på fronter

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er knyttet 2 bundne forudsætninger til specialemodul 3.

  Det er et forudsætningskrav, at den studerende præsenterer projektet i form af:
  1) mundtlig præsentation
  2) skriftlig aflevering

  Hvis den studerende ikke deltager præsentationer og afleveringer af ovennævnte skal denne aflevere en skriftlig / visuel afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion har tillige viden om
  1) designprocessen,
  2) trend og sociologi,
  3) etik og miljø,
  4) konceptudvikling,
  5) visuel kommunikation og
  6) branche og virksomheder.
  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt,
  2) vurdere og begrunde valg af materiale og design,
  3) anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept,
  4) vurdere og omsætte trends samt målrette designs mod virksomhedens identitet,
  5) anvende trend- og markedsanalyse til design og produktudvikling,
  6) formidle globalt om produkt- og konceptrelaterede emner og
  7) udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Sustainable Fashion kan tillige
  1) selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,
  3) identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Oplyses på fronter før modulets start.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modens ressourceparadigme 1 (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.