Copenhagen School of Design and Technology

da

Pattern design tools (DA)

2019/2020
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Pattern Design Tools (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944121
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Susan Boese
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Modulet består af 2 delelementer.

  Del 1) Den studerende introduceres til, og skal arbejde analytisk og reflekterende med redskaber, metoder og teori indenfor konstruktion af damebeklædning, herunder afkodning og fortolkning af form og pasform i vævet materiale, kropsanalyse og tilretning ud fra funktion og æstetik. Den studerende introduceres til professionens praksis indenfor produktudvikling og kommunikation herunder målskema, arbejdstegning og produktionsklart mønster, samt i at kommunikere og argumentere for valg og fravalg i processen.

  Del 2) Den studerende introduceres til og trænes gennem øvelsesopgaver i manuel-/ digital konstruktion og graduering i PAD System. Fokus er på at kunne arbejde metodisk indenfor specialet PATTERN Design, samt anvende redskaber til en struktureret og professionel arbejdsproces.

  Viden

  • teorier og metoder inden for konstruktion og graduering
  • professionens praksis inden for produktudvikling og kan reflektere over fagets betydning i processen
  • modens stilbegreber i nyere tid.

  Færdigheder

  • analysere og vurdere valget af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet
  • reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder.
  • anvende manuelle og IT-baserede værktøjer til konstruktion og graduering
  • analysere, afkode og produktudvikle ud fra et designoplæg

  Kompetencer

  • arbejde analyserende og reflekterende med pasformsrelaterede problemstillinger
  • udvælge forarbejdningsmetoder i forhold til produkt og kvalitet.
  • identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i forum, den første del af dagen, og med vægt på projekt-, produktion og studieaktiviteter den sidste halvdel af dagen.

  Den studerende arbejder både individuelt gennem hele forløbet, med enkelte øvelser i grupper. Der gives mundtlig feedback undervejs i forløbet og til sidst ved aflevering og præsentation. Samt skriftlig evaluering af medstuderende af delafleveringer og øvelser. Modulet afsluttes med en mundtlig præsentation af proces og produkt.

  Den studerende instrueres i metoder til selvstændigt at kunne evaluere, reflektere og rette eget arbejde. Det anbefales løbende at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolio. Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå læringsmål.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer nedenstående kompendier til undervisningen (udprintet og samlet i mappe).

  Boese, S., Nissen, B., 2019. KEA PAD System Kompendie 7.0. København: Kea Design
  Boese, S., Nissen, B., 2019. KEA PAD System Graduering. København: Kea Design
  Boese, S., Nissen, B., 2019. KEA Graduerings Kompendie. København: Kea Design

  Vigtigt at den studerende har orienteret sig i PADsystem programmet og dets brugerflade inden opstart af modulet.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer med Adobe Illustrator program, relevant konstruktionsmateriale, sy-bog, PATTERN TOOLBOX; Konstruktionsredskaber, tegneredskaber, min. 3 m. ubleget lagenlærred (stout), mv. Se Fronter for uddybende liste.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Modulet har 2 forudsætningskrav:

  1) Aflevering af produktionsklar konstruktion, som evalueres skriftligt af medstuderende

  2) Deltagelse i afsluttende mundtlig og visuel præsentation i gruppe af proces og færdige produkter, som evalueres mundtligt i plenum.

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation, skal den studerende aflevere en skriftlig og visuel afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design har tillige viden om
  1) relevante teorier og metoder inden for konstruktion og graduering og kan reflektere over og argumentere for disse,
  2) professionens praksis inden for produktudvikling,
  3) form, funktionalitet og materialer,
  4) modens udvikling i nyere tid og
  5) udarbejdelse af dokumentation.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) vurdere valg af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet,
  2) vurdere materialers betydning for et produkt,
  3) vurdere og produktudvikle et designoplæg,
  4) udvikle løsningsforslag til komplekse opgaver inden for konstruktion og graduering,
  5) anvende manuelle og it-baserede værktøjer til konstruktion, graduering og dokumentation og
  6) formidle globalt om produktrelaterede emner.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) selvstændigt håndtere konstruktion og graduering,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for konstruktion og graduering,
  3) identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Boese, S., Nissen, B., 2019. KEA PAD System Kompendie 7.0. København: Kea Design
  Boese, S., Nissen, B., 2019. KEA PAD System Graduering. København: Kea Design
  Boese, S., Nissen, B., 2019. KEA Graduerings Kompendie. København: Kea Design
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Pattern design tools (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, klasseundervisning, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.