Copenhagen School of Design and Technology

da

Sustainable pattern design - Fra oplæg til produkt (DA)

2019/2020
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Sustainable pattern design - From brief to product (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944225
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Susan Boese
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål

  I dette modul udfordres den studerende til at have et kritisk blik på modeindustriens brug af ressourcer i forbindelse med produktløsninger, produktionsmetoder, processer samt forbrugsmønstre. Den studerende introduceres bæredygtige tilgange inden for konstruktion, produktudvikling og skal arbejde med at skabe bæredygtige løsninger, der udfordrer praksis. Udgangspunktet for projektets problematik og løsning er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling; Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt en virksomhedscase.

  I processen skal den studerende på selvstændig og professionel vis formulere og analysere problemstillinger med en reflekteret anvendelse af viden, metode og værktøjer fra hele uddannelsen. Den studerende klædes på til at kunne udarbejde og formidle innovative konstruktions -, graduerings- og produktionsløsninger, der er tilpasset virksomheds/ målgruppes designidentitet og æstetik og imødekommer brugerens værdier og behov.

  Der udvikles en 3D-skitse ud fra formeksperimenter. Formen digitaliseres og mønsteret gøres produktionsklart og gradueres digitalt. Min. 1 prototype opsyes og testes i min. 2 forskellige størrelser. Modulet afsluttes med en præsentation af projektet.

  Viden

  • teorier og metoder inden for konstruktion og graduering
  • form og funktionalitet i udviklingen af beklædning
  • professionens praksis inden for produktudvikling og kan reflektere over fagets betydning i processen
  • materialers indflydelse på et produkt/design og dets funktionalitet
  • faglig visuel og skriftlig kommunikation

  Færdigheder

  • analysere og vurdere valget af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet
  • reflektere over og argumentere for relevante teorier og metoder
  • anvende manuelle og IT-baserede værktøjer til konstruktion og graduering
  • analysere, vurdere og argumentere for materialevalg i forhold til et produkt/design
  • formidle globalt om produktrelaterede emner
  • anvende IT-baserede værktøjer til dokumentation og kommunikation

  Kompetencer

  • tage ansvar for og selvstændigt håndtere konstruktions- og gradueringsprocesser
  • håndtere udviklingsorienterede løsningsforslag til komplekse problemstillinger inden for konstruktion og graduering
  • udarbejde og implementere komplekse løsningsforslag inden for produktudvikling
  • udvælge forarbejdningsmetoder i forhold til produkt og kvalitet
  • udvikle løsningsforslag under hensyntagen til materialer og behandlingsmetoder
  • samarbejde globalt - både fagligt og tværfagligt
  • udvikle dokumentation visuelt og teknisk til kvalitetssikring af produktionsprocessen
  • identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i forum, den første del af dagen, og på projekt-, produktion og studieaktiviteter den sidste halvdel af dagen.

  Den studerende arbejder individuelt gennem hele forløbet. Modulet afsluttes med en mundtlig præsentation af proces og produkt. Der gives mundtlig feedback undervejs i forløbet og til sidst ved aflevering og præsentation, samt skriftlig evaluering af medstuderende af delafleveringer og øvelser.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Der forudsættes at den studerende anvender Adobe Illustrator til arbejdstegninger, Delogue i udviklingen af produktdokumentation og PAD system til konstruktion og graduering, samt anvender industrielle metoder til fremstillingen af protyper.

  Arbejdet med opgaver og projekt samt efterfølgende feedback og egen refleksion er vigtigt for at opnå læringsmål. Den studerende anbefales at samle opgaver, feedback og skriftlige refleksioner i en arbejdsportfolie.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Det forventes at den studerende medbringer bærbar computer med Adobe Illustrator program, relevant konstruktionsmateriale, sy-bog, Konstruktionsredskaber, tegneredskaber, mv. Se Fronter for uddybende liste. Den studerende skal påregne udgifter til nødvendige materialer til prøveopsyninger og færdige prototyper.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Modulet har 3 forudsætningskrav:

  1) Aflevering af problemformulering og skriftlig rapport som evalueres af underviser
  2) Aflevering af produktionsklar konstruktion med graduering i PAD System som evalueres mundtligt sammen med underviser
  3) Deltagelse i afsluttende mundtlige og visuelle præsentation i gruppe af proces og færdige produkter, som evalueres mundtligt i plenum

  Hvis den studerende ikke deltager til den afsluttende mundtlige præsentation, skal den studerende aflevere en skriftlig og visuel afløsningsopgave for at opfylde forudsætningskravet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Opgaven tager udgangspunkt i et specialespecifikt nøgleord, der offentliggøres ved eksamensperiodens start. Nøgleordet bearbejdes til en selvvalgt problemformulering, der konkretiseres i en fri skriftlig opgave, hvor metoder, processer og analyse skal indgå. Der skal udføres empiri i løbet af eksamensperioden, og analyseresultaterne af disse kan indgå i den skriftlige opgave og/eller præsenteres ved den mundtlige eksamination .
  Den studerende udvikler i eksamensperioden et løsningsforslag og fremstiller en præsentation. Begge dele medbringes til den mundtlige eksamen. Løsningen kan være materiel og/eller immateriel, men det er vigtigt, at løsningsforslaget målrettes specialeretningen og professionen, som den studerende uddannes til. Der arbejdes altid med en kvalitet som rettelig kan forventes på professionsbachelorniveau, og der skal altid være overensstemmelse i samspillet mellem løsningsforslagets type, kvalitet og specialeretningens fagligheder og læringsmål.
  Formkrav
  Omfanget på den skriftlige opgave er på 5 normalsider +/- 10%. Den skriftlige opgave skal som minimum indeholde:

  ● Indholdsfortegnelse
  ● Indledning
  ● Problemformulering
  ● Metode
  ● Proces
  ● Analyse
  ● Konklusion
  ● Litteraturliste
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 30 minutter, hvoraf maksimum 10 minutter tildeles eksaminandens mundtlige oplæg, 10 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karaktergivning.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter må medbringes, såfremt kopi udleveres til eksaminator og censor ved den mundtlige eksamen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Viden
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design har tillige viden om
  1) relevante teorier og metoder inden for konstruktion og graduering og kan reflektere over og argumentere for disse,
  2) professionens praksis inden for produktudvikling,
  3) form, funktionalitet og materialer,
  4) modens udvikling i nyere tid og
  5) udarbejdelse af dokumentation.

  Færdigheder
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) vurdere valg af konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet,
  2) vurdere materialers betydning for et produkt,
  3) vurdere og produktudvikle et designoplæg,
  4) udvikle løsningsforslag til komplekse opgaver inden for konstruktion og graduering,
  5) anvende manuelle og it-baserede værktøjer til konstruktion, graduering og dokumentation og
  6) formidle globalt om produktrelaterede emner.

  Kompetencer
  Den uddannede inden for studieretningen Pattern Design kan tillige
  1) selvstændigt håndtere konstruktion og graduering,
  2) håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for konstruktion og graduering,
  3) identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform og
  4) identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se fronter ved modul opstart.
47
timers undervisning
227
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sustainable pattern design - Fra oplæg til produkt (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, tværfaglig projektorganiseret undervisning, gruppearbejde, øvelser i labs/værksteder, eksterne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.