Copenhagen School of Design and Technology

da

Growth Hacking og CRO

2023/2024
Engelsk titel
Growth Hacking and CRO (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981602 / 2998121001
Fag- /modulansvarlig
Frederikke Bender
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med, hvordan man øger konverteringerne på en landing page, et website eller en webshop via Growth Hacking, psykologiske triggers og andre CRO principper. Fokus er på konverteringsoptimering (CRO) og de forskellige metoder og teknikker til øgning af konverteringer igennem kunderejsen samt test af performance via tech tools og data, herunder konkrete værktøjer til at analysere og optimere et digitalt produkt eller en digital kunderejse.

  Viden

  Den studerende:
  • Har udviklingsbaseret viden om de forskellige metoder og trends inden for konverteringsoptimering i relation til markedet og professionen.
  • Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for udvikling og optimering af landing pages og webshops og kan reflektere over betydningen af adfærdsdesign for den samlede digitale kunderejse.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Kan anvende metoder og redskaber inden for udvikling, test og optimering af landing pages og webshops og mestre analyse af kunderejsen i relation til en forretningsmodel.
  • Kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for optimering af landing pages og webshops.
  • Kan formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger og løsninger inden for konverteringsoptimering til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at udvikle og optimere en landing page eller en webshop.
  • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til udvikling og optimering af landing pages og webshops.
  • Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder indhentning af ny viden og metoder inden for konverteringsoptimering.

 • Undervisningsform
  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
   klasseundervisning
   gruppearbejde
   cases
   virksomhedsbesøg
   interdisciplinær, projektbaseret undervisning
   problem-baseret læring
   vidensdeling
   e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 6. semester.
  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 6. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 6. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det valgte valgfag vil også indgå i prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der er én ekstern, individuel porteføljeprøve efter 6. semester. Prøven består af 2 dele:
  a) Synopsis
  b) Mundtlig prøve
  Formkrav
  Synopsis skal indeholde:
  • en specifikation og diskussion af en række faglige udfordringer og problemstillinger udvalgt af den studerende. Disse skal tage udgangspunkt i semesterets obligatoriske afleveringer og skal forholde sig til læringsmål for 6. semester
  • diskussion og refleksion over anvendt teori, metode og litteratur
  • refleksion over den studerendes faglige udvikling
  • beskrivelse og refleksion over egen kompetenceprofil i relation til branchens behov
  • max. 5 normalsider (1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum).
  • Relevante dele af obligatoriske afleveringer og øvrige opgaver, der diskuteres i synopsis, vedlægges som bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som er vurderet af eksaminator og censor før prøven.

  Den mundtlige prøve varer 30 min og består af følgende elementer:
  • oplæg fra den studerende: 5 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. synopsis, og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 6. semester.
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Growth Hacking og CRO modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, portefolio-arbejde, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.