Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital værdiskabelse

2023/2024
Engelsk titel
Digital Value Creation (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981612 / 2998121001
Fag- /modulansvarlig
Frederikke Bender
Rikke Malene Bro Moseholm
Martin Bille-Hansen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet beskæftiger sig med både primære og sekundære data, herunder forståelse, opsamling og analyse af data på såvel forretnings- som brugerniveau. Der er fokus på, hvordan teknologi kan bidrage til værdiskabelse for såvel forretning som bruger.
  Derudover arbejdes der med digital integration, f.eks. imellem platforme, systemer og forretningsenheder, som en vigtig del i en værdiskabelse. Og der inkluderes hvorledes indsigter valideres og formidles til relevante samarbejdspartnere.

  Viden

  Den studerende har:
  • udviklingsbaseret viden om forretningsmodeller og deres tilgang til værdiskabelse
  • forståelse for og kan reflektere over valg af kvalitative og kvantitative brugerundersøgelsesmetoder
  • forståelse for og kan reflektere over metoder til estimering og styring af en proces.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber til opsamling og analyse af data til værdiskabelse for såvel forretning som brugere.
  • anvende metoder og redskaber til digital integration som led i en værdiskabelse
  • mestre anvendelse af digital teknologi som bidrag til værdiskabelse for forretning og brugere,
  • vurdere praksisnære og faglige problemstillinger indenfor databaseret værdiskabelse og begrunde valg af konceptdesign baseret herpå.
  • anvende metoder og redskaber til formidling af undersøgelsesresultater og indsigter, herunder validitet og kvalitet af de indsamlede data
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsningsforslag til samarbejdspartnere, forretning og brugere, herunder at formidle kvalitetskriterier og problemstillinger ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med analyse og anvendelse af både kvalitative og kvantitative data til værdiskabelse i et digitalt koncept
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til værdiskabelse og anvendelse af data.

 • Undervisningsform
  Det er en forudsætning for at følge undervisningen, at den studerende har adgang til en bærbar computer eller tilsvarende. Undervisning kan derfor planlægges på det grundlag at alle studerende har adgang til computer. Undervisningen organiseres på en måde, så studerende bliver gjort bekendte med forskellige former for undervisning og arbejdsmetoder, og derved udvikler en stor grad af selvstændighed, samarbejdsevner og innovative evner. Uddannelsen lægger stor vægt på at den enkelte studerende deltager aktivt i uddannelsens aktiviteter og tager ansvar for egen læring.
  Undervisningen tilpasses de enkelte semestres fag, hvor hvert semester har eget uafhængige, overordnede læringsmål, der skal sikre kontinuitet i læringen. Der vil forekomme en kombination af klasserumsundervisning, emnespecifikke og interdisciplinære projekter, og problemorienterede opgaver.

  Arbejde udføres både i grupper og individuelt. Det anbefales dog, at de studerende danner studiegrupper med henblik på at støtte den enkelte studerende i dennes læring i forbindelse med dagligt arbejde og opgaver. Variationerne i arbejdsform giver den studerende mulighed for at udvikle sig akademisk, og udvikler evnen til at reflektere og arbejde individuelt, samtidig med at samarbejdsevner og forståelse styrkes.

  Uddannelsen er udformet så den kombinerer teori og praksis. Noget af undervisningen kan derfor henlægges som virksomhedsbesøg.

  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
  • klasseundervisning
  • gruppearbejde
  • cases
  • virksomhedsbesøg
  • interdisciplinær, projektbaseret undervisning
  • problem-baseret læring
  • vidensdeling
  • e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 6. semester.
  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 6. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 6. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det valgte valgfag vil også indgå i prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der er én ekstern, individuel porteføljeprøve efter 6. semester. Prøven består af 2 dele:
  a) Synopsis
  b) Mundtlig prøve
  Formkrav
  Synopsis skal indeholde:
  • en specifikation og diskussion af en række faglige udfordringer og problemstillinger udvalgt af den studerende. Disse skal tage udgangspunkt i semesterets obligatoriske afleveringer og skal forholde sig til læringsmål for 6. semester
  • diskussion og refleksion over anvendt teori, metode og litteratur
  • refleksion over den studerendes faglige udvikling
  • beskrivelse og refleksion over egen kompetenceprofil i relation til branchens behov
  • max. 5 normalsider (1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum).
  • Relevante dele af obligatoriske afleveringer og øvrige opgaver, der diskuteres i synopsis, vedlægges som bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som er vurderet af eksaminator og censor før prøven.

  Den mundtlige prøve varer 30 min og består af følgende elementer:
  • oplæg fra den studerende: 5 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. synopsis, og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 6. semester.
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital værdiskabelse modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.