Copenhagen School of Design and Technology

da

Prototyper og test

2023/2024
Engelsk titel
Prototyping and testing (DA)
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981621 / 2998121001
Fag- /modulansvarlig
Julia Polinna
Christina Rungstrøm
Frederikke Bender
 • Formål og læringsmål

  I forløbet lærer den studerende om værktøjer og platforme til at bygge prototyper af digitale produkter og services med henblik på at teste og synliggøre værdiskabelsen for brugere såvel som virksomheder.
  Den studerende får brugbar erfaring i værktøjer gennem praktisk træning i at bygge og sammensætte prototyper. Gennem et hands-on læringsformat lærer den studerende at udvikle agile prototyper og anvende testresultaterne til yderligere iterationer og anbefalinger til kunden.

  Den studerende lærer at:
  ● anvende relevante værktøjer til udvikling af digitale produkter og services
  ● anvende en agil tilgang til udviklingen af digitale produkter og services
  ● udvikle, teste og tilpasse et Minimum Viable Product (MVP)

  Viden

  Den studerende:
  ● Har udviklingsbaseret viden om agil udvikling af prototyper af digitale produkter og services.
  ● Kan forstå praksis og anvendt teori og metode inden for analyse af brugeradfærd på digitale produkter eller services og kan reflektere over hvor og hvordan brugssituationer bedst iscenesættes, så prototyperne virker realistiske og giver indlevelse.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Kan anvende metoder og redskaber til at bygge facader af digitale produkter og services med henblik på at kunne teste dem, og mestre analyse af testresultaterne.
  • Kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller inden for facilitering og dokumentation af prototypetests.
  • Kan formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for identifikation af de testede prototypers værdiskabende potentiale til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at planlægge, facilitere og udføre et agilt forløb med test af digitale prototyper.
  • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde internt i projektgrupper og eksternt med relevante aktører og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til inddragelsen af interessenter i test og videreudvikling.
  • Kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen, herunder at anvende udvikling og tests af prototyper i en innovationsproces fra idé til endelig koncept.

 • Undervisningsform
  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
   klasseundervisning
   gruppearbejde
   case
   workshop
   lab workshop
   præsentation
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 5. semester.

  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 5. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 5. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er én ekstern, individuel prøve efter 5. semester.
  Prøven er en casebaseret individuel projektopgave med et mundtligt forsvar.
  Den studerende modtager i starten af eksamensperioden en casebeskrivelse stillet af uddannelsen. Den studerende skal individuelt udarbejde et værdiskabende digitalt koncept. Dette koncept skal præsenteres i et mundtligt forsvar.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig, individuel prøve. Den studerende medbringer et printet abstract på max. 1000 anslag i to eksemplarer til prøven til støtte for eksaminator og censor under prøven.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 45 min og består af følgende elementer:
  • præsentation fra den studerende af metode, analyse og digitalt produkt: 15 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 10 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. synopsis, og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 6. semester.
27
timers undervisning
110
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Prototyper og test modtager du 27 timers undervisning, hvilket svarer til 36 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde, eksterne forelæsninger, projektarbejde, projektpræsentation, digitale øvelser, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.