Copenhagen School of Design and Technology

da

AI og Digtalt Produkt Design: Ansvarlig og kreativ brug AI-værktøjer i udviklingsprocesser

2023/2024
Engelsk titel
AI and Digtal Product Design
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981623 / 2998121001
Fag- /modulansvarlig
Martin Bille-Hansen
Frederikke Bender
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget beskæftiger sig med brug af værktøjer indenfor generativ AI til udvikling og optimering af digitale produkter og services, samt de etiske aspekter heraf. Målet for valgfaget er at kvalificere den studerende til at integrere generativ AI i udviklingen af digitale koncepter og digitale produkter på etisk ansvarlig og værdiskabende måde.

  I forløbet lærer den studerende at beherske relevante prompt-baserede værktøjer indenfor generativ AI til produktion af billeder og tekst, samt at integrere disse i designprocesser og udviklingen af digitale produkter og services på nyskabende måder.

  Brug af AI værktøjer sker på frivillig basis, og det er muligt at gennemføre valgfaget og gå til eksamen uden brug af AI værktøjer

  Viden

  Den studerende:
  • har udviklingsbaseret viden om et udvalg af værktøjer indenfor generativ AI
  • kan forstå teori og praksis i forhold til etisk forsvarlig brug af AI

  Færdigheder

  Den studerende:
  • kan anvende forskellige værktøjer både til at skabe tekst, lyd, billeder og video og arbejde konstruktivt med prompts og kombinationer af værktøjer
  • kan integrere generativ AI i kreativt arbejde og design processer som SPRINT, og udtænke nye værdiskabende use cases for generativ AI
  • kan vurdere praksisnære og teoretiske etiske problemstillinger i brugen og implementering af AI generelt.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge i forhold til at anvende generativ AI i processer og organisationer
  • kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring brugen af generativ AI
  • kan tage informerede beslutninger om, hvornår det er hensigtsmæssigt at implementere AI en organisation, herunder synliggøre metoden både værdiskabelse og etiske udfordringer
  • kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til udviklingen indenfor både brugen af generativ AI og implementeringen af etisk forsvarlig design

 • Undervisningsform
  Der vil på uddannelsen anvendes en række forskellige undervisnings- og arbejdsformer, blandt andet, men ikke nødvendigvis begrænset til:
   klasseundervisning
   gruppearbejde
   cases
   virksomhedsbesøg
   interdisciplinær, projektbaseret undervisning
   problem-baseret læring
   vidensdeling
   e-læring
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Forudsætning for at kunne gå til eksamen er deltagelse og aflevering af 5 obligatoriske afleveringer på 6. semester.
  Kravene til de obligatoriske afleveringer er:
  • at afleveringerne af institutionen skal være udpeget i 6. semesterguiden som obligatoriske afleveringer, dvs. bundne forudsætninger fra 6. semesters forløb.
  • afleveringerne kan være et digitalt produkt, en konceptuel strategi og/eller funktionel prototype, rapport m.m.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det valgte valgfag (enten 'Prototyper og Test' eller 'Datavisualisering') vil også indgå i prøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der er én ekstern, individuel porteføljeprøve efter 6. semester. Prøven består af 2 dele:
  a) Synopsis
  b) Mundtlig prøve
  Formkrav
  Synopsis skal indeholde:
  • en specifikation og diskussion af en række faglige udfordringer og problemstillinger udvalgt af den studerende. Disse skal tage udgangspunkt i semesterets obligatoriske afleveringer og skal forholde sig til læringsmål for 6. semester
  • diskussion og refleksion over anvendt teori, metode og litteratur
  • refleksion over den studerendes faglige udvikling
  • beskrivelse og refleksion over egen kompetenceprofil i relation til branchens behov
  • max. 5 normalsider (1 normalside er 2.400 anslag inkl. mellemrum).
  • Relevante dele af obligatoriske afleveringer og øvrige opgaver, der diskuteres i synopsis, vedlægges som bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er synopsis, som er vurderet af eksaminator og censor før prøven.

  Den mundtlige prøve varer 30 min og består af følgende elementer:
  • oplæg fra den studerende: 5 min.
  • eksamensdialog: 20 min.
  • votering og afgivelse af resultat: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af de elementer, der indgår i prøven, dvs. synopsis, og den mundtlige præstation. Præstationen bedømmes ud fra 7-trinsskalaen i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 6. semester.
  Frist for aflevering
  Afleveringsfristen offentliggøres samtidig med at portfolio-eksamenen præsenteres.
27
timers undervisning
110
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget AI og Digtalt Produkt Design: Ansvarlig og kreativ brug AI-værktøjer i udviklingsprocesser modtager du 27 timers undervisning, hvilket svarer til 36 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 20% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, eksterne forelæsninger, projektarbejde, projektpræsentation, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.