Copenhagen School of Design and Technology

da

4 hvide t-shirts - fra idé til handling (DA)

2022/2023
Engelsk titel
4 White T-shirts - from Idea to Action (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207102
Fag- /modulansvarlig
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal I:
  • generere én eller flere innovative idéer
  • udvikle idéen til noget, der kan generere (økonomisk) værdi
  • gøre idéen/produktet/konceptet/servicen salgsklart
  • sælge idéen/produktet/konceptet/servicen
  • formidle idéen/produktet/konceptet/servicen

  Viden

  Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil.
  • Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til organisation, ledelse og projektstyring.

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Grundlæggende kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheders kommunikationsmuligheder i forhold til, produkter, markedet og forbrugeren • Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt

  - Viden om hvorledes virksomheden og produkter, med afsæt i kunderelationer, kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste.

  Færdigheder

  • Anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder.
  • Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams, samt konflikthåndtering.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere virksomhedens idé, mål og strategi under hensyntagen til virksomhedens ressource.
  • Vurdere behovet for og omfanget af et udviklingsforløb og hvorledes dette kan organiseres i et projekt. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen.
  • Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og udvælge forskellige tilgange til arbejdet med innovation. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside
  • Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Udvælge og skelne mellem medievalg og platform i forhold til målgruppe og formål

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere, herunder:
  • Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  - Udarbejde en grundlæggende forretningsmodel for opstart af en virksomhed eller implementering af et koncept inden for rammerne af en eksisterende virksomhed.
  - Beregne og vurdere en idés bæredygtighed, baseret på kendte markeds- og omkostningsforventninger, samt et designs økonomiske forretningspotentiale ud fra forskellige forretningsmodeller.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil.
  • Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til organisation, ledelse og projektstyring.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med vurdering af innovationspotentialet indenfor virksomhedens forretningsområder og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Kvalificere innovationsfremmende aktiviteter ud fra et forretningsorienteret og etisk perspektiv. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forretnings innovation.

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Håndtere virksomhedens kommunikation overfor relevante interessenter, samarbejdspartnere og kunder
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, gruppearbejde og vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tæller 30 ECTS. Prøven falder i to dele: Del 1) Skriftlig aflevering med udvælgelse af opgaver fra moduler på 1. semester med refleksion over forbedringspotentialer på baggrund af tidligere feedback og teori fra pensum. Del 2) Præsentation af nye løsningsforslag med begrundede valg og fravalg. Prøven afsluttes med, at man trækker et pensumspørgsmål, der forklares og illustreres gennem et konkret, tænkt eksempel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakter gives på baggrund af en samlet helhedsvurdering.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget 4 hvide t-shirts - fra idé til handling (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.