Copenhagen School of Design and Technology

da

Visuel kommunikation (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Visuel Communication (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207103
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
 • Formål og læringsmål

  Visuel kommunikation er alle former for kommunikation med en afsender og en modtager, der i en eller anden forstand indeholder en visuel dimension. Det dækker alt fra reklamer, Instagram-posts, hjemmesider, emballage, skiltning og meget andet.
  Små som store organisationer og virksomheder inden for alle erhverv kommunikerer på daglig basis med sine brugere og potentielle, nye kunder. Tidligere stod grafiske bureauer for udvikling af designløsningerne, men i dag bliver rigtig meget lavet in house – og ofte af autodidakte medarbejdere, hvis hovedopgaver ligger inden for andre arbejdsområder (f.eks. kommunikation eller projektledelse).
  Visuel kommunikation har bevæget sig fra at være et specialiseret område til at være en hel naturlig del af mange medarbejderes daglige rutineopgaver. Nogle gange laver medarbejderen det hele selv (mindre kommunikationsopgaver, f.eks. online annoncering), andre gange samarbejder de med eksterne, der står for formgivning, produktion m.v. I begge tilfælde har de brug for en solid viden om visuel kommunikations virkemidler og en grundlæggende forståelse for fagets værktøjer.

  Dette modul klæder dig på til at:
  • Analysere og vurdere visuel kommunikation
  • Løse mindre grafiske opgaver (on- og offline)

  Til sidst skal du desuden prøve kræfter med en stor kommunikationsopgave for en ekstern kunde.

  Læringsmål
  Den studerende får ved at deltage i modulets undervisning og gennem løsning af modulets opgaver:
  • Grundlæggende teoretisk forståelse for og praktisk erfaring med visuel kommunikation, herunder typografi, komposition og farver.
  • Praktisk erfaring med opgaveløsning inden for visuel kommunikation: fra kundebrief over ideudvikling, skitsering og formgivning til trykklar fil.

  Derudover opnår den studerende viden om:
  • Grundlæggende idégenereringsmetoder
  • Grundlæggende formgivningsredskaber (Photoshop og InDesign, skitsering i hånden)

  Og kan:
  • Anvende relevante designprocesser, herunder idégenerering, formgivning.
  • Forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt
  • Anvende fagets metoder, principper og terminologi
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  Inden for fagområdet Visualisering:
  Udarbejdelse af visuel identitet
  Inden for fagområdet Markedsføring:
  Grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren.
  Inden for fagområdet Kommunikation:
  Grundlæggende kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheders kommunikationsmuligheder i forhold til, produkter, markedet og forbrugeren
  Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  Inden for fagområdet Visualisering:
  Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside, skriftlig kommunikation.
  Komposition af disse virkemidler, herunder typografi og farvelære.
  Anvende 2D programmer til virtuelle og fysiske repræsentationer.
  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  Inden for fagområdet Markedsføring:
  Anvende almindeligt forekommende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, dokumentation og præsentation.
  Inden for fagområdet Kommunikation:
  Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside
  Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  Inden for fagområdet Visualisering:
  Udvikle de muligheder der identificeres inden for visualiseringsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre som grundlag for konceptformidling.
  Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  Bidrage til at vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til visualisering.
  Inden for fagområdet Kommunikation:
  Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil i den første uge være en blanding af tavleundervisning og korte opgaver, der både løses individuelt og i grupper. I den sidste uge er fokus på løsning af en kommunikationsopgave for en ekstern kunde, og den studerende arbejder hovedsageligt selvstændigt med afsæt i korte, praktiske øvelser, der løses i undervisningslokalet, samt diskussion og feedback i grupper.

  Gennemgange og feedback
  Peer review
  Der vil løbende være gennemgange internt i grupperne, hvor de studerende giver hinanden feedback.

  Fælles gennemgange
  Der vil desuden være få fælles gennemgange, hvor vi kigger på hinandens arbejde. Den afsluttende opgave bliver præsenteret for kunden på modulets sidste dag.
  To afleveringer bliver kommenteret af underviseren for hele holdet efter “best practice"-princippet.

  Programundervisning
  Programmerne InDesign og Photoshop er en væsentlig del af modulets læringsudbytte.
  Læringen finder sted gennem en vekselvirkning af:
  • Selvstudie (i form af video tutorials)
  • Tavleundervisning
  • Praksisarbejde med vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor den enkelte studerende udarbejder et skriftligt oplæg med efterfølgende mundtlig afprøvning. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
32
timers undervisning
78
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visuel kommunikation (DA) modtager du 32 timers undervisning, hvilket svarer til 43 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.