Copenhagen School of Design and Technology

da

Organisation, ledelse og projektstyring (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Organization, management and project management (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207126
Fag- /modulansvarlig
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  Faget beskæftiger sig med entreprenørielle virksomheds- og samarbejdsformer, herunder organisering, ledelse og projektstyring. Der tages udgangspunkt i virksomhedens behov for at arbejde og organisere sig dynamisk og innovativt, med henblik på at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer til at dække et behov i markedet.

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:
  • Grundlæggende viden om, hvorledes forskellige typer af organisationer funger, deres kulturtræk, samt hvorledes de udvikles og ændres med særlig fokus på iværksættervirksomheder.
  • Forståelse af forskellige organisationsformer, med henblik på organisatorisk udvikling og forandringsledelse.
  • Viden om og forståelse af relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:
  • Vælge mellem forskellige organisationsformer ved virksomhedsdrift og håndtere fordele og ulemper herved.
  • Anvende styringsværktøjer til opstartsprocesser i nye eller eksisterende virksomheder.
  • Anvende teknikker til selvledelse, organisering og motivation af teams, samt konflikthåndtering.

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmulighed herunder:
  • Vurdere virksomhedens idé, mål og strategi under hensyntagen til virksomhedens ressource.
  • Vurdere behovet for og omfanget af et udviklingsforløb og hvorledes dette kan organiseres i et projekt.
  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:
  • Udvikle de muligheder der identificeres i forbindelse med virksomhedens behov for at udnytte sine ofte begrænsede ressourcer og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:
  • Fungere og deltage som projektleder eller -deltager, med fokus på at sætte egne og andres ressourcer i spil.
  • Arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til organisation, ledelse og projektstyring.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves både i førstesemestereksamen og i førsteårsprøven med fokus på forskellige læringsmål.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Organisation, ledelse og projektstyring (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.