Copenhagen School of Design and Technology

da

Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Design and programming of digital user interfaces 1 (DA)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273141
Fag- /modulansvarlig
Karin Cristina Piera Compare Cloos
 • Formål

  Mapping til andre fagelementer:

  Fagelementet beskæftiger sig med grundlæggende principper for design og programmering af digitale løsninger, med særligt fokus på opbygningen og struktureringen af brugergrænsefladen. I fagelementet indgår brugercentrerede metoder til test af design og løsning. Løsninger designes og programmeres under anvendelse af udvalgt udviklingsmetode, ligesom der introduceres til teknologier, der indgår i design og programmering af brugergrænseflader.

  Viden

  Den studerende har:
   viden om praksisnær udviklingsmetode til digital medieproduktion
   forståelse for i erhvervet anvendte metoder til brugertest af digitale produktioner
   viden om grundlæggende principper for komposition og layout i digital medieproduktion
   viden om praksisnære designprocesser og dokumentationsformer i digital medieproduktion
   viden om aktuelle digitale udvekslingsformater i digital medieproduktion
   viden om grundlæggende metoder til modellering, strukturering og udvikling af digitale brugergrænseflader
   viden om centralt anvendte teknologier, herunder client-server relationer, og deres betydning for udvikling af brugergrænseflader.

  Færdigheder

  anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøjer til styring af enkel multimediepro-duktion, der knytter sig til praksis i erhvervet
   planlægge og udføre brugertest af digital medieproduktion, herunder vælge den rette bruger-test til en given digital medieproduktion
   anvende, dokumentere centrale processer i design og udvikling af digitale medieproduktio-ner samt formidle processerne til interessenter med faglig indsigt
   anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøj til design og udvikling af brugergræn-seflader
   anvende grundlæggende metoder til modellering og strukturering i udviklingen af bruger-grænseflader
   anvende og vurdere grundlæggende teknologier og udviklingsmiljøer til udvikling af bru-gergrænseflader, herunder metoder og teknologier til versionsstyring.

  Kompetencer

   indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitale brugergrænseflader
   under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitale brugergrænseflader.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Se tilknyttede fag.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
60
timers undervisning
351
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 (DA) modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 15% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: portefolio-arbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.