Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhed 1

2023/2024
Engelsk titel
Management 1
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274105
Fag- /modulansvarlig
Malene Hasse
Tahseen Uddin
 • Formål og læringsmål

  De studerende skal have viden og færdigheder inden for projektledelse og tilhørende analyseformer når de arbejder i projekter. De skal selvstændigt kunne planlægge og styre IT projekter.

  Viden

  - Projektstyring i forbindelse med udviklingsprojekter inden for IT
  - Kvalitets- og ressourcestyring som del af et udviklingsprojekt og som del af styringen af vedligeholdelse af IT drift.

  Færdigheder

  - Kommunikere skriftligt og mundtligt til såvel fagpersoner som til kunde

  Kompetencer

  - Håndtere kundeopgaver med henblik på omsætte kundebehov til sikre løsninger
  - Håndtere planlægning og styre egne tekniske opgaver, samt indgå i projekter
  - I en struktureret sammenhæng tilegne sig færdigheder og nye kompetencer inden for forståelse af forretninger og kunders anvendelse af IT.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, individuelt arbejde og projektarbejde i studiegrupper og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En bunden forudsætning for at blive indstillet til 1.års eksamen er, at den studerende har afleveret en skriftlig opgave i 1. sem og en skriftlig opgave i 2. semester
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Fælles eksamen i 1. års projekt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  2. semester afsluttes med 1. års eksamen.
  I skal udarbejde en skriftlig opgave, som indeholder 2 tekniske fag efter eget valg samt faget Virksomhed.
  De to tekniske fag, som ikke indgår i projektet, vil blive eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen.
  I projektet skal I finde en virksomhed (kunde), hvor I kan lave en IT optimering eller ny IT udvikling inden for de relevante områder, som I aftaler med virksomheden. I skal bruge de metoder/værktøjer, som I har arbejdet med i de relevante fag og tværfaglige projekter i 1. og 2. semester.
  Gør brug af jeres netværk til at finde en samarbejdsvirksomhed.

  Projektet laves i grupper på 2-4 studerende. Alternative gruppestørrelser skal aftales med underviserne.

  Når I har fundet en virksomhed, som I kan arbejde sammen med, skal I lave en kort beskrivelse af problemstillingen samt skrive hvilke 2 tekniske fag, der indgår i projektet og angive hvilken virksomhed, I samarbejder med.

  Eksamenen gennemgang er som følger:
  Hver gruppe skal lave og præsentere en præsentation over projektet. Præsentationen må skal være på max 10. min. Derefter stiller vi spørgsmål til projektet. Derefter er der individuelle spørgsmål i de 2 tekniske fag, som ikke indgår i projektet. Her er der kun én studerende tilstede.

  Præcise datoer bliver tilgængelig i løbet af semesteret.

  Spørgsmål? Spørg en af jeres underviser, eller mail til malh@kea.dk
  Formkrav
  Omfang:
  To studerende afleverer 14 - 18 sider
  Tre -fire studerende afleverer 18 - 26 sider


  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen. En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum

  Afleveringen består af: En rapport i pdf-format sendt til Wiseflow til tiden. Rapport og bilag skal være et samlet dokument

  Indleveringsdato og klokkeslæt: Vil blive offentliggjort ved projektstart.
  Hvis I afleverer for sent, vil I have brugt 1. eksamensforsøg, og I vil skulle til re-eksamen. Re-eksamensdatoer kan ses i eksamensplanen i Fronter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Vi giver en samlet karakter på baggrund af rapporten, den mundtlige præsentation og individuelle besvarelser af spørgsmål.

  Rapport, mundtlig præsentation og spørgsmål til gruppen vægtes med 50%.
  Besvarelse af individuelle spørgsmål vægtes med 50%.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se litteraturliste udleveret ved studiestart
23
timers undervisning
59
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhed 1 modtager du 23 timers undervisning, hvilket svarer til 31 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, casearbejde, eksterne forelæsninger, peer-review, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, studiegruppearbejde, video, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.