Copenhagen School of Design and Technology

da

Indlejrede Systemer 1

2023/2024
Engelsk titel
Embedded Systems 1
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274108
Fag- /modulansvarlig
Bo Hansen
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  De studerende lærer om de elektroniske komponenter vores "smarte" verden består af. På første semester undervises i den grundlæggende elektronisk forståelse, og en basal evne til at kunne sammensætte elektroniske komponenter til funktionelle løsninger.

  De studerende lærer de grundlæggende komponenter at kende og Ohms Lov, der er en forudsætning for at kunne arbejde med de andre emner.

  Målet med semestret er at sætte den studerende i stand til at konstruere simple elektroniske kredsløb i kombination med en micro controller.

  Viden

  - Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger
  - Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget
  - Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelsesmuligheder er.
  - Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer udvalgte løsninger
  - Teknisk matematik anvendt inden for fagområdet til forståelse af elektronik og/ eller kommunikation

  Færdigheder

  - Udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige løsninger.
  - Opbygge og anvende testsystemer
  - Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og systemer.

  Kompetencer

  - Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre indlejrede og bæredygtige
  løsninger
  - Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem klasseundervisning, øvelser og gruppearbejde, altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. Som forberedelse til undervisningen vil der bl.a. være læsning af pensum, øvelser og studiegruppearbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  En bunden forudsætning for at blive indstillet til 1.års eksamen er, at den studerende har UDFØR en praktiskopgave OG AFLEVERE med skriftlig dokumentation. Nærmere beskrivelse udleveres ved semester start af fagunderviseren.

  HVIS DER ER FORMKRAV EKS SIDE ANTAL OG BILLEDER
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Fælles eksamen i 1. års projekt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  2. semester afsluttes med 1. års eksamen.
  I skal udarbejde en skriftlig opgave, som indeholder 2 tekniske fag efter eget valg samt faget Virksomhed.
  De to tekniske fag, som ikke indgår i projektet, vil blive eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen.
  I projektet skal I finde en virksomhed (kunde), hvor I kan lave en IT optimering eller ny IT udvikling inden for de relevante områder, som I aftaler med virksomheden. I skal bruge de metoder/værktøjer, som I har arbejdet med i de relevante fag og tværfaglige projekter i 1. og 2. semester.
  Gør brug af jeres netværk til at finde en samarbejdsvirksomhed.

  Projektet laves i grupper på 2-4 studerende. Alternative gruppestørrelser skal aftales med underviserne.

  Når I har fundet en virksomhed, som I kan arbejde sammen med, skal I lave en kort beskrivelse af problemstillingen samt skrive hvilke 2 tekniske fag, der indgår i projektet og angive hvilken virksomhed, I samarbejder med.

  Eksamenen gennemgang er som følger:
  Hver gruppe skal lave og præsentere en præsentation over projektet. Præsentationen må skal være på max 10. min. Derefter stiller vi spørgsmål til projektet. Derefter er der individuelle spørgsmål i de 2 tekniske fag, som ikke indgår i projektet. Her er der kun én studerende tilstede.

  Præcise datoer bliver tilgængelig i løbet af semesteret.
  Formkrav
  Omfang:
  To studerende afleverer 14 - 18 sider
  Tre -fire studerende afleverer 18 - 26 sider


  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen. En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum

  Afleveringen består af: En rapport i pdf-format sendt til Wiseflow til tiden. Rapport og bilag skal være et samlet dokument

  Indleveringsdato og klokkeslæt: Vil blive offentliggjort ved projektstart.
  Hvis I afleverer for sent, vil I have brugt 1. eksamensforsøg, og I vil skulle til re-eksamen. Re-eksamensdatoer kan ses i eksamensplanen i Fronter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Beskrivelse af eksamen
  Hele gruppen:
  Præsentation af projektet 10. min
  Visning af løsning max. 10. min
  Evt. Spørgsmål til projekter. 20 - 30. min
  Individuelt:
  Kun en studerede til stede
  Individuelle spørgsmål 15-20. min
  Votering 5. min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Der må kun medbringes egne noter til de individuelle spørgsmål. Disse må kort gennemses, når spørgsmålet er trukket.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Vi giver en samlet karakter på baggrund af rapporten, den mundtlige præsentation og individuelle besvarelser af spørgsmål.

  Rapport, mundtlig præsentation og spørgsmål til gruppen vægtes med 50%.
  Besvarelse af individuelle spørgsmål vægtes med 50%.
54
timers undervisning
138
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indlejrede Systemer 1 modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: studiegruppearbejde, gruppearbejde, video, projektarbejde, værksted, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.