Copenhagen School of Design and Technology

da

Netværksteknologi 2

2023/2024
Engelsk titel
Network Technology 2
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274204
Fag- /modulansvarlig
Michael Brandt
Malene Hasse
Tahseen Uddin
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder netværks- og serverteknologier, operativsystemer, netværkssikkerhed, kommunikation herunder protokoller og services. Fagområdet indeholder også design og anvendelse af netværk og netværksbaserede/cloud løsninger. Generelt arbejdes der med design, udvikling, test og dokumentation samt formidling af sikre og bæredygtige løsninger.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - Netværks- og serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier
  - Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige systemer
  - Datahåndtering, herunder sikkerhed
  - Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter
  - Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger
  - Anvende netværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger
  - Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor netværk
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsningerne
  - Vurdere netværkssikkerheden i konkrete produkter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre netværksløsninger
  - Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og serverteknologi-relaterede opgaver
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor netværk- og serverteknologier
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning og individuelt arbejde, altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Fælles eksamen i 1. års projekt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  2. semester afsluttes med 1. års eksamen.
  I skal udarbejde en skriftlig opgave, som indeholder 2 tekniske fag efter eget valg samt faget Virksomhed.
  De to tekniske fag, som ikke indgår i projektet, vil blive eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen.
  I projektet skal I finde en virksomhed (kunde), hvor I kan lave en IT optimering eller ny IT udvikling inden for de relevante områder, som I aftaler med virksomheden. I skal bruge de metoder/værktøjer, som I har arbejdet med i de relevante fag og tværfaglige projekter i 1. og 2. semester.
  Gør brug af jeres netværk til at finde en samarbejdsvirksomhed.

  Projektet laves i grupper på 2-4 studerende. Alternative gruppestørrelser skal aftales med underviserne.

  Når I har fundet en virksomhed, som I kan arbejde sammen med, skal I lave en kort beskrivelse af problemstillingen samt skrive hvilke 2 tekniske fag, der indgår i projektet og angive hvilken virksomhed, I samarbejder med.

  Eksamenen gennemgang er som følger:
  Hver gruppe skal lave og præsentere en præsentation over projektet. Præsentationen må skal være på max 10. min. Derefter stiller vi spørgsmål til projektet. Derefter er der individuelle spørgsmål i de 2 tekniske fag, som ikke indgår i projektet. Her er der kun én studerende tilstede.

  Præcise datoer bliver tilgængelig i løbet af semesteret.

  Spørgsmål? Spørg en af jeres underviser, eller mail til malh@kea.dk
  Formkrav
  Omfang:
  To studerende afleverer 14 - 18 sider
  Tre -fire studerende afleverer 18 - 26 sider


  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen. En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum

  Afleveringen består af: En rapport i pdf-format sendt til Wiseflow til tiden. Rapport og bilag skal være et samlet dokument

  Indleveringsdato og klokkeslæt: Vil blive offentliggjort ved projektstart.
  Hvis I afleverer for sent, vil I have brugt 1. eksamensforsøg, og I vil skulle til re-eksamen. Re-eksamensdatoer kan ses i eksamensplanen i Fronter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Vi giver en samlet karakter på baggrund af rapporten, den mundtlige præsentation og individuelle besvarelser af spørgsmål.

  Rapport, mundtlig præsentation og spørgsmål til gruppen vægtes med 50%.
  Besvarelse af individuelle spørgsmål vægtes med 50%.
54
timers undervisning
138
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Netværksteknologi 2 modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, øvelser, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.