Copenhagen School of Design and Technology

da

Indlejrede systemer 2

2023/2024
Engelsk titel
Embedded Systems 2
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274208
Fag- /modulansvarlig
Bo Hansen
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Faget bygger videre på viden og kompetencer fra 1. semester. Integrationen af delkredsløb stiger til mere avancerede løsninger, der involverer både elektronik, elektromekanik og programmering.

  Semestret vil i større grad være projekt- og designorienteret, hvor de studerende vil konstruere deres egne projekter.

  I løbet af hele faget vil den studerende gennem gruppearbejder konstruere forskellige løsninger, der kan anvendes både industrielt og privat.

  Målet med semestret er at sætte den studerende i stand til at konstruere avancerede elektroniske kredsløb i kombination med en micro controller og/eller en computer.

  Viden

  - Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger
  - Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget
  - Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelsesmuligheder er.
  - Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer udvalgte løsninger
  - Teknisk matematik anvendt inden for fagområdet til forståelse af elektronik og/ eller kommunikation
  - Operativsystemer, deres særkende og anvendelse
  - Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og indgår i løsninger

  Færdigheder

  - Udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige løsninger.
  - Opbygge og anvende testsystemer - Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og systemer.

  Kompetencer

  - Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre indlejrede og bæredygtige
  løsninger
  - Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, individuelt arbejde og projektarbejde i mindre grupper og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  DET SAMMEN SOM PÅ 1. SEM
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Fælles eksamen i 1. års projekt.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  2. semester afsluttes med 1. års eksamen.
  I skal udarbejde en skriftlig opgave, som indeholder 2 tekniske fag efter eget valg samt faget Virksomhed.
  De to tekniske fag, som ikke indgår i projektet, vil blive eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen.
  I projektet skal I finde en virksomhed (kunde), hvor I kan lave en IT optimering eller ny IT udvikling inden for de relevante områder, som I aftaler med virksomheden. I skal bruge de metoder/værktøjer, som I har arbejdet med i de relevante fag og tværfaglige projekter i 1. og 2. semester.
  Gør brug af jeres netværk til at finde en samarbejdsvirksomhed.

  Projektet laves i grupper på 2-4 studerende. Alternative gruppestørrelser skal aftales med underviserne.

  Når I har fundet en virksomhed, som I kan arbejde sammen med, skal I lave en kort beskrivelse af problemstillingen samt skrive hvilke 2 tekniske fag, der indgår i projektet og angive hvilken virksomhed, I samarbejder med.

  Eksamenen gennemgang er som følger:
  Hver gruppe skal lave og præsentere en præsentation over projektet. Præsentationen må skal være på max 10. min. Derefter stiller vi spørgsmål til projektet. Derefter er der individuelle spørgsmål i de 2 tekniske fag, som ikke indgår i projektet. Her er der kun én studerende tilstede.

  Præcise datoer bliver tilgængelig i løbet af semesteret.

  Spørgsmål? Spørg en af jeres underviser, eller mail til malh@kea.dk
  Formkrav
  Omfang:
  To studerende afleverer 14 - 18 sider
  Tre -fire studerende afleverer 18 - 26 sider


  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen. En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum

  Afleveringen består af: En rapport i pdf-format sendt til Wiseflow til tiden. Rapport og bilag skal være et samlet dokument

  Indleveringsdato og klokkeslæt: Vil blive offentliggjort ved projektstart.
  Hvis I afleverer for sent, vil I have brugt 1. eksamensforsøg, og I vil skulle til re-eksamen. Re-eksamensdatoer kan ses i eksamensplanen i Fronter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Vi giver en samlet karakter på baggrund af rapporten, den mundtlige præsentation og individuelle besvarelser af spørgsmål.

  Rapport, mundtlig præsentation og spørgsmål til gruppen vægtes med 50%.
  Besvarelse af individuelle spørgsmål vægtes med 50%.
54
timers undervisning
138
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indlejrede systemer 2 modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, øvelser i labs/værksteder, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, studiegruppearbejde, video, projektarbejde, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.