Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitektprojektering 1 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design Consultancy 1 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070321
Fag- /modulansvarlig
Mette Rydahl Anker
Anders Heigren Bagge
 • Formål og læringsmål

  Arkitektprojektering introducerer den studerende til arkitektonisk formgivning af en bunden rumlig opgave og herved gøre dem i stand til, sammen med arkitekter, at kunne løse enkeltearkitektoniske opgaver på et niveau som et dispositionsforslag.

  Professionsretningen tilskynder de studerende i undervisningsforløbet til at opbygge en fælles forståelsesramme for det byggede miljø og de arkitektoniske problemstillinger i videste forstand.

  I løbet af perioden øves og anvendes en fælles terminologi til at beskrive og diskutere rumlige og arkitektoniske forhold. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af eget projekt, der suppleres med forelæsninger, ekskursioner og øvelser.

  Ved siden af projektudarbejdelsen introduceres de studerende til digitale værktøjer til skitsering og præsentation. Endelig indeholder Arkitektprojektering en indføring i arkitekturens historie samt arkitekturforståelse.

  Viden

  Den studerende skal have viden om følgende emner:
  - Arkitektur
  - Kunne forstå følgende praksis, teori og metode:
  - Analysere og forstå en formgivning ud fra et kendskab til arkitektoniske ideer.
  - Kunne reflektere over følgende:
  - Relationer mellem en given formgivning og historiske, kulturelle og naturgivne sammenhænge.
  - Arkitekturhistorie/stilhistorie.
  - Arkitekturforståelse; indsigt og forståelse for arkitekturens sammenfattende karakter med
  hensyn til inddragelse af menneskelige forhold, symbolværdier, identitet og oplevelsesmæssige værdier i forhold til semesterets opgave.
  - Helhed og detalje; forståelse for overensstemmelsen med den valgte arkitektoniske form og dennes detaljering.
  - Overensstemmelse mellem rum, rumstørrelse og funktion.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende følgende metoder og redskaber:
  - Skitsering, visualisering og præsentation ved brug af digitale værktøjer.
  - Skitseringsværktøjer (model og kommunikative skitser) til afklaring af rumlige enkle forhold.
  Mestre følgende færdigheder:
  - Udarbejde et dispositionsforslag til en enkel rumlig sammenhæng.
  - Faglig terminologi, der muliggør en refleksiv og diskuterende arbejdsmetode.
  - Kunne vurdere følgende typer af problemer:
  - Det statiske system og klimatiske forhold i forhold til bygningens arkitektur.
  - Kunne vælge løsningsforslag inden for følgende områder og begrunde dem:
  - Gennem analyser vælge konkrete løsninger til funktionelle og byggetekniske problemer.
  - Kunne formidle følgende problemstillinger:
  - Projektets problemstillinger i relation til formgivning, funktion samt det byggetekniske.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere følgende komplekse situationer:
  - Placere og bestemme bygningens funktioner i en logisk sammenhæng.
  Selvstændigt indgå i:
  - Et projekteringsteam’s udvikling af enkle arkitekturprojekter.
  - Påtage sig ansvar indenfor følgende områder:
  - Byggeteknik og planlægning.
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer:
  - Søge løsningsforslag til opståede arkitektoniske problemer gennem egne litteraturstudier og egne opmålinger samt registreringer.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Opgavetype
  Gruppebaseret skriftligt projekt
  Formkrav
  Information herom ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Læringsmålene for semestret
  Frist for aflevering
  Information herom ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne for uddannelsen. Information herom ved semesterstart
17
timers undervisning
38
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektprojektering 1 (DA) modtager du 17 timers undervisning, hvilket svarer til 23 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.