Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningskonstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Structure (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070405
Fag- /modulansvarlig
Ali Bagherpour
Dan Lange-Kornbak
Gert Kronkvist
 • Formål og læringsmål

  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  øger deres viden om:
  •principperne for konstruktionsdeles placerings- og konstruktionsevne.
  •hvordan man skelner mellem og undersøger forskellige under- og overbygningskonstruktioners typologier i relation til deres konstruktionsevne.
  øger deres færdigheder i:
  •identifikation og tegning af et konstruktionsgitter.
  •opbygning af en strukturel digital model i 3D ved hjælp af BIM-værktøjer.
  •generering og redigering af detaljerede centrale samlingspunkter.

 • Undervisningsform
  handler hovedsageligt om projektering af et nyt byggeri i flere etager, hvori man beskæftiger sig primært med beton byggeri i form af færdige beton elementer, in-situ og komposit elementer. Projektering i træbasserede elementer i form af CLT kan også være på tale.

  Efter at man har introduceret semestret, fagets/emnets forventninger og opgaver fortsættes lektionen med at kigge på byggesystemer med fokus på statikken dvs. de bærende og stabiliserende systemer. Her kan der afsættes ca. to lektioner.

  Gennemgang af betonelement byggeriet bliver det næste, hvori anvendelsen af tabeller og diagrammer for dimensionering/overslagsdimensionering samt anvendelsen af fugearmeringer bliver introduceret. Overslagsdimensionering af CLT-plader bliver også en del af lektionen. Denne lektion tager to lektioner, men det er en god ide af sætte tre lektioner.

  I forbindelse med den statiske redegørelse fokuseres mere på elementbyggeri i flere etager/højhuse lige som for overslagsdimensionering af de primære bærende bygningsdele. Ca. 2 lektioner kan bruges til dette.

  Projektforslaget bliver kvalitetssikret med en øvelse efterfulgt af gruppevis gennemgang af projektet. Denne gennemgang er en slags evaluering/feedback på projektforslaget. Afhængigt af antal studerende kan sættes de nødvendige antal lektioner. Ca. 4 lektioner kan evt. passe til dette formål.

  Beskrivelsen af last og lastkombinationer med fokus på flere etages byggeri (højhus) samt statiske dokumentation bliver den næste med ca. 2 lektioner.

  Geoteknik og fundering handler om jordbund forholdene, læse og hente informationer fra en geoteknisk rapport samt overslagsdimensionering af fundamenter (linie- og punktfundamenter) med ca. 4 lektioner er det næste emne.

  Projektering af in-situ beton bjælker og dæk (armering i bjælker og dæk), beton styrke klasser, miljøklasse mv. samt forankring af armeringer tager ca. 4 lektioner.

  Den sidste del handler om gruppevis undervisning/vejledning i forbindelse med de entrepriser som studerende vælger til deres udbudsprojekt. Antal lektioner kan tilpasses antal studerende.

  Ud over undervisningstimer er der også byggepladsbesøg samt eksterne forelæsere, der kan handle om forskellige emne. Der kan være tale om at se på beton byggerier eller noget der er relevant til temaet på 4. semester. Dette er selvfølgeligt afhængigt af, om det er muligt.


  Der er normalt en blanding af undervisning/forelæsning og vejledning, som er lidt afhængig af emnet, der skal introduceres. Timetallet for undervisning og vejledning er varierende per enkelte lektioner, men generelt kan der regnes med 60% undervisning og 40% vejledning.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Der informeres om afleveringsfrist ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor. Der informeres om syge- og omprøve ved semestrets begyndelse
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Anvendt litteratur, videomateriale mv.:

  Teknisk Ståbi

  Dimensionering med diagrammer, Knud Ahler

  Last og sikkerhed efter Eurocodes, Bjarne Chr. Jensen

  Undervisningsoplæg

  Supplerende:

  SBi-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger

  Betonelementbyggeriers statik, Jesper Frøbert Jensen

  Beton In-situ konstruktion, Knud Ahler (Kompendium)

  Statik og styrkelære, Preben Madsen

  Leverandørernes hjemmesider/tabeller
24
timers undervisning
3
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 89% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.