Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation og anvendelse (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Communication (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070401
Fag- /modulansvarlig
Mickey Exaudi
Kim Forum Jacobsen
Lone Lykke Larsen
 • Formål og læringsmål

  Semestret indleder med en introduktionstime, hvor semestrets faglige indhold gennemgås. Her vil de studerende oftest have mulighed for at komme med inputs til undervisningen. Det gælder særligt, hvis de selv mener, at de har nogle faglige huller indenfor kommunikation og metode.
  Det er selvfølgelig op til underviseren selv at vurdere, hvad der ligger inden for underviserens kompetenceområde.
  Semestret centrerer sig om primært om minispecialet. Minispecialet er en afspejling af
  specialerapporten på 7. semester. Til forskel for specialerapporten skal minispecialet fylde fem sider. Semestret fem første lektioner omhandler emneudvikling, afgrænsning, teori og empiri, og disse lektioner består oftest af et oplæg på 30-45 minutter, hvorefter de studerende bliver sat i gang med at arbejde med bemeldte emne. Vejledningen er her særligt vigtig for de studerende, der ikke har en gymnasial baggrund og dermed ikke erfaring med akademiske opgaver. Særligt i femte lektion lægges op til meget vejledning, da de studerende skal aflevere synopsis herefter.

  Den efterfølgende lektion omhandler kilder (i det omfang det vurderes relevant, da de også har haft en lektion om disse på 3. semester), informationssøgning og kildekritik. Hvis de studerende ikke har dette behov, så kan man med fordel lægge en time ind, der omhandler grammatik, da mange studerende kæmpe med de klassiske sproglige faldgruber - alternativ kan de studerende selv komme med ønsker for lektionen, som der blev lagt op til i introtimen. Denne ‘mellemlektion’ giver underviseren muligheder for lidt ekstra luft, mens underviseren retter synopser. Disse gives tilbage med feedback til næste lektion. Når de studerende har fået synopsen tilbage, gennemgås rapportens led, analyse, argumentation og struktur.

  Disse elementer står på skulderene af deres viden fra 3. semester for at sikre faglig progression. De studerende afleverer cirka tre uger senere. Afleveringsdatoer koordineres med underviserteamet ved semesterets begyndelse.

  De to næste lektioner kan med fordel lægges som en dobbelttime, da disse omhandler
  jobansøgning, CV og brug at netværk (LinkedIn) i forbindelse med, at de studerende skal søge praktik i løbet af 5. semester. De får selvfølgelig også nogle praktiske ting med, som de kan bruge, når de er færdiguddannede.

  Semesterets sidste lektion omhandler mundtlig formidling og præsentationsteknik med henblik på eksamen. Når vi mødes analogt, så holder de studerende en elevatortale for hinanden og giver feedback.

  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan fortsætte det professionelle samarbejde i gruppen på baggrund af et sæt vedtægter og ugentlige mødereferater.
  •kan analysere relevante interessenter og planlægge deres projektkommunikation i overensstemmelse hermed.
  •kan oprette et tværfagligt narrativ af deres semesterprojekt ved hjælp af digitale medier.
  •kan udvikle en strategi for praktikken og præsentere sig selv professionelt i ansøgning, CV og portefølje, herunder deres personlige interkulturelle kompetencer.
  •kan vælge et forskningsemne, udforske det og skrive en miniafhandling efter en bestemt rapportstruktur.

 • Undervisningsform
  Undervisning foregår enten ved forelæsning eller dialog på klasseniveau. Kommunikation
  er et gøre-fag, hvorfor de studerende helst skal aktiveres, hvis de skal blive dygtigere.
  Det gælder særligt i den engelskfaglige del. En lektion består typisk af 30-45 minutters
  oplæg og aktivering af studerende. Når de studerende arbejder, vejledes der undervejs.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Information om formkrav gives ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene for emnet (modulet)
  Frist for aflevering
  Der informeres om aflevetingsfrist ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne for uddannelsen. Der informeres om syge- og omprøve ved semestrets begyndelse
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Lektion 1-5 om minispecialeskrivning:
  *sproget.dk
  *Håndbog i Nudansk: •Rapporter (s. 503-510)
  * omatskrive.dk: Skriv bedre rapporter! Skriv effektivt!
  Harboe og von Müllen: Byggesten i samfundsvidenskabelige opgaver(Kbh. Univ. 2010)
  Hvad er en synopsis? (Fronter)
  Søiberg et al.: Opgaveskrivning for praktikere s. 62-67 (Fronter) (Frivillig læsning)
  .omatskrive.dk: Indledning, problemformulering, metode og konklusion
  Opgaveskrivning for praktikere s. 17-31 (Fronter)
  Den Gode Opgave, kap. 8 + s. 248-265
  Trine Toft: Informationssøgning til bachelorprojektet+ Den Gode Opgave 236-247 (Frivillig
  læsning)
  Lektion 8: Laurel Nesbitt: The Toulmin Method
  Lektion 9+10:
  Konstruktørforeningen: Ansøgning og CV
  Inkl. ’Afklar dine kompetencer som nyuddannet’ og ’Guide til jobsøgning for nyuddannede’.Sæt
  skub i din karriere med LinkedIn (Fronter)
  Håndbog i Nudansk: Stillingsansøgninger
  Forskellen på, hvordan mænd og kvinder taler? Mænd er talkshowgæster, kvinder er
  talkshowværter(Zetland)
  Hold øje med hvem der besøger din LinkedIn-profil (Fronter)
  Ten Rules for Your LinkedIn Summary (Fronter)
18
timers undervisning
92
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation og anvendelse (DA) modtager du 18 timers undervisning, hvilket svarer til 24 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 16% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.