Copenhagen School of Design and Technology

da

Videnskabsteori (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Science (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 semestre
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070402
Fag- /modulansvarlig
Kim Forum Jacobsen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Du lærer om videnskabsteori, herunder fx teorien om viden og videnskabelige ræsonnementer.
  Anvendes til undersøgelser, projekter og akademisk fremstilling af relevans for erhvervet.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •har grundlæggende viden og forståelse for videnskabsteori i relation til erhvervet.

  Viden

  viden om videnskabsteoretiske principper og metoder i forhold til professionens praksis

  Færdigheder

  anvende og mestre metoder og redskaber til indsamling, analyse og bearbejdning af information.

  Kompetencer

  Ingen

 • Undervisningsform
  Undervisningen skal give den studerende viden om almene videnskabelige metoder og færdigheder til at udføre fagrelevant research, kildekritik, metodekritik og faglig vurdering af informationer. Emnet skal desuden give den studerende konkrete kompetencer og færdigheder til at kunne producere skriftligt materiale på et adækvat metodisk niveau svarende til en professionsbacheloruddannelse.

  Undervisningen på 4. semester følger nedenstående emneplan:

  Videnskabelig metode, herunder kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder.
  Videnskabshistorie med gennemgang af hovedlinjer (positivisme, relativisme, paradigmeskift, logik, hermeneutik etc.).
  Argumentationsteori, herunder videnskabelig argumentation og argumentation i forhold til opgaveskrivning.
  Kildekritik og researchmetode, herunder henvisning og brug af litteratur.
  Analyse og modeller, herunder analysemetoder og praktisk brug af modeller.

  Gennem hele semesteret koordineres undervisningen i videnskabsteori med undervisningen i kommunikation, så den metodiske undervisninger understøtter arbejdet med semesterets skriftlige opgave i kommunikation (minispecialet)
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  4070401
  4070403
  4070404
  4070405
  4070406
  4070407
  4070408
  4070409
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Emnet indgår sammen med andre enmer i en samlet semesterprøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Emnet indgår i det samlede eksamensprojekt på semestret
  Formkrav
  Udleveres ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Information herom ved semesters begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor - opslåes på Fronter ved semestrets begyndelse
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Thurén Torsten, Videnskabsteori for begyndere, Rosinante 2008.
8
timers undervisning
19
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Videnskabsteori (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 8 timers undervisning, hvilket svarer til 11 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.