Copenhagen School of Design and Technology

da

Etageboligbyggeri over 3 etager (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Multi-storey Building (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
20
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070441
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål og læringsmål

  Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret etagebyggeri over 3 etager.
  Det obligatoriske uddannelseselement indeholder følgende hovedområder:
  - Alment (5 ECTS)
  - Produktion (5 ECTS)
  - Projektering (10 ECTS)

  Viden

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:
  - sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema
  - værktøjer, standarder og innovative processer i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema
  - samt have forståelse for komplekse produktions- og udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - komplekse konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - videnskabsteoretiske principper og dokumentation
  - innovationsteori og metoder

  Færdigheder

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne:
  - anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - formidle de valgte metoder og tekniske løsninger til relevante samarbejdspartnere
  - anvende projekteringsfaglige metoder i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema samt anvende metoder til planlægning og ledelse af arbejdets udførelse
  - vurdere forskellige metoder og fremgangsmåder og kunne foretage et begrundet valg
  - omsætte et valgt ledelseskoncept til praktisk planlægning i forhold til projektering og udførelse
  - lede projekter selvstændigt og i samarbejde med andre professioner, herunder kunne formidle faglige problemstillinger omkring produktionen til andre interessenter
  - kombinere og inddrage relevante erfaringer, viden og forskningsresultater i løsning af produktionsprocesser
  - analysere og forstå problemstillinger i produktionsprocesser samt i tværfaglig sammenhæng indgå i samarbejde til løsninger
  - vurdere og forstå relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i produktionsprocessen

  Kompetencer

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at:
  - identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer
  - håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under det obligatoriske uddannelseselements tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger
  - indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde
  - håndtere informationsmodellers data samt udveksle disse mellem forskellige systemer til brug for produktion
  - omsætte analyse- og projektmateriale til udførelse af det obligatoriske elements tema
  - lede og håndtere projekterings- og udførelsesprocessen af et etagebyggeri under hensyntagen til relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter
  - udarbejde og anvende digitale bygningsinformationsmodeller, samt overføre og udtrække data mellem forskellige informationssystemer og fagmodeller
  - skabe innovative løsninger indenfor konstruktion med henblik på optimering af produktionen

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
137
timers undervisning
411
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Etageboligbyggeri over 3 etager (DA) modtager du 137 timers undervisning, hvilket svarer til 182 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.