Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitektur (Renovering) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Architecture (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070503
Fag- /modulansvarlig
Anne Helene Hornhaver
 • Formål

  Generelle målsætninger

  •Formålet er at planlægge, designe og administrere et renoveringsprojekt så det lever op til gældende standarder med hensyn til bygningsreglementet, miljø, bæredygtighed, indeklima, funktionelle krav, energiforbrug, CO2-udledning mv.
  •Du bliver bevidst om kulturelle og arkitektoniske kvaliteter og karakteristika ved eksisterende bygninger og deres betydning og placering i byens historiske kontekst.
  •Du opnår en forståelse for forskellige byggestiles muligheder og begrænsninger.
  •Du genererer nye komponenter og bygningsdele i relation til og i harmoni med eksisterende bygningers arkitektur, konstruktion og materialer.
  •Du udfører registrering og opmåling af den eksisterende bygning, grunden og omgivelserne.
  •Du indsamler tegninger/kort og andre oplysninger om bygningen og dens omgivelser.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •kulturelle historiske og arkitektoniske kvaliteter og egenskaber ved eksisterende byggestile.
  •eksisterende bygningers betydning og placering i forbindelse med by- og landdistriktsplanlægning.

  opnår færdigheder i:
  •granskning af den eksisterende bygning og dens konstruktion
  •visning af eksisterende forhold, fremtidige forslag med hensyn til nedrivning af bygningsdele.
  •valg og indarbejdelse af nødvendige funktioner og ændringer i forhold til den nye anvendelse af bygningen.
  •integration af nye funktioner, løsninger og materialer i eksisterende bygning på en arkitektonisk og harmonisk måde.
  •gennemførelse af dokumenteret komparativ analyse af bygningskomponenter og -materialer og løsninger.
  •brug af bæredygtige principper, løsninger og materialer i renoveringsprojektet.
  •livscyklusvurdering af bygningen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timers undervisning
31
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Renovering) (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.