Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningskonstruktioner (Renovering) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Structure (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070505
Fag- /modulansvarlig
David Bangsrud
Gert Kronkvist
Johan Jeppesen
 • Formål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne vil du:
  Foretage registrering af under- og overbygningskonstruktioner på den eksisterende bygning på grunden.
  Granske eksisterende tegninger og sammenligne med de registreringer, der er foretaget på byggegrunden.
  Registrere byggekonstruktionernes tilstand i en besigtigelsesrapport sammen med forslag til reparation, armering eller opførelse ved brug af nye byggeelementer.
  Argumentere for og vurdere egenskabsanalysen med henblik på forskellige løsninger og/eller ændringer i de nye designløsninger.
  Vælge nødvendig midlertidig understøtning eller understopning i forbindelse med konstruktionsændringer eller nedrivning.
  Fokusere på en praktisk tilgang.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •har viden om byggetekniske konstruktionsprincipper i ældre bygninger i København.
  •kan udarbejde nødvendige hovedtegninger af eksisterende konstruktionsprincipper, nedrivningstegninger og fremtidige forhold (planer og tværsnit).
  •kan generere de nødvendige tegninger af bygningsdele og centrale tilslutningspunkter.
  •kan redegøre for traditionelle byggekonstruktioner og renoveringsændringer.
  •kan generere de nødvendige procestegninger til beskrivelse af rækkefølgen af aktiviteterne (procedure).

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timers undervisning
35
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Renovering) (DA) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.