Copenhagen School of Design and Technology

da

Materialer (Renovering) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Materials (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070506
Fag- /modulansvarlig
Johan Jeppesen
 • Formål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne vil du:
  Få viden om eksisterende byggematerialers kulturelle og arkitektoniske kvaliteter, deres egenskaber og voksende betydning.
  Lære at forstå forskellige arkitektoniske stilarter og deres begrænsninger.
  Få viden om brug af traditionelle byggematerialer, deres fordele og ulemper.
  Lære om integration af traditionelle og nye materialer i et projekt i relation til og i harmoni med eksisterende bygningers arkitektur, konstruktion og materialer.
  Registrere og besigtige anvendelse af eksisterende materialer på den eksisterende bygning, på byggegrunden og dens omgivelser.
  Registrere oplysninger om de materialer, der er anvendt i renoveringsprojektet og omgivelserne.
  Registrering af farlige materialer, der er anvendt i renoveringsprojektet og dets omgivelser.

  Læringsmål

  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •de kulturelle, historiske og arkitektoniske kvaliteter og egenskaber ved traditionelle bygningsmaterialer samt deres anvendelse i eksisterende og nye byggestile.
  •hvilken betydning traditionelle byggematerialer har i eksisterende og nyt byggeri samt anden anvendelse ud fra et moderne globalt bæredygtighedsperspektiv.
  •anvendelse af farlige materialer i renoveringsprojektet og dets omgivelser.

  opnår færdigheder i:
  •granskning af eksisterende materialers anvendelse i den eksisterende bygning og bygningskonstruktion.
  •valg og integration af relevante materialer i overensstemmelse med ny anvendelse af bygningen.
  •integration af traditionelle og nye byggematerialer og -løsninger i den eksisterende bygning under hensyntagen til arkitektur, omgivelser og bæredygtighed.
  •dokumenteret komparativ egenskabsanalyse af traditionelle og nye byggematerialer samt deres anvendelse.
  •anvendelse af bæredygtige principper, løsninger og materialer i forbindelse med renoveringsprojektet.
  •forskellige principper for intern isolation.
  •livscyklusanalyse af de anvendte materialer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timers undervisning
35
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Materialer (Renovering) (DA) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.