Copenhagen School of Design and Technology

da

Installationer (Renovering) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Services (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070507
Fag- /modulansvarlig
Bjarne Leander Poulsen
 • Formål

  Generelle målsætninger
  Formålet er, at du skal kunne planlægge, designe og administrere et ombygningsprojekt, så det lever op til faktiske standarder vedrørende indeklima, installationer og energiforbrug.

  Ved semestrets afslutning kan du designe systemer til opvarmning, mekanisk ventilation, regnvand, drænvand, brugsvand og kloakvand under hensyn til indeklima, energiforbrug og holdbarheden af et renoveringsprojekt.

  Læringsmål
  En studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan projektere de lodrette og vandrette installationsruter i et ombygningsprojekt.
  •kan vurdere anvendeligheden af eksisterende installationer.
  •kan projektere og dimensionere forsynings- og distributionsanlæg med fokus på opvarmning, ventilation, regnvand, dræning, brugsvandforsyning og kloakvand.
  •kan beskrive design og dimensionere komponenterne i ventilations- og varmesystemerne i henhold til tekniske og funktionelle krav under hensyntagen til den eksisterende bygning.
  •kan fastslå gældende lovkrav til et mekanisk ventilationssystem med hensyn til varmemiljø og luftkvalitet og vælge spjæld.
  •kan foretage tryktabsberegning og vælge egnede luftbehandlingsenheder.
  •kan beregne varmeoverførsel gennem bygningsdelene med særlig fokus på risikoen for kondens.
  •kan beregne varme- og kuldebelastninger.
  •kan vurdere, om kravene i bygningsreglementet til energiforbrug er opfyldt.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timers undervisning
35
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Renovering) (DA) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.