Copenhagen School of Design and Technology

da

G modul Energioptimering af Procesanlæg I (DA)

2020/2021
Engelsk titel
G module Optimizing Industrial Processes I (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503308
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
Jesper Werner Løhndorf Christensen
 • Formål

  Modulet omhandler de grundlæggende termer og procestyper, samt deres automatik. Fokus er rettet mod typiske energiforbrugende teknologier, og hvordan de effektiviseres. Der arbejdes med kortlægning og teknikker hertil for at indgå i arbejdet med energioptimering af proces og produktionsanlæg.

  Viden

  Den uddannede kan:
  53. udpege måleudstyr og målemetoder til kortlægning af energiforbrug på procesanlæg
  54. beskrive analoge og digitale kommunikationsformer
  55. beskrive styrings- og reguleringsmetoder
  56. beskrive komponenterne i automatikinstallationen
  57. beskrive afgifter og tilskudsmuligheder

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  58. håndtere måleudstyr og målemetoder til kortlægning af energiforbrug
  59. vurdere og dokumentere måledatas kvalitet og anvendelighed
  60. rådgive om aktuelle afgifter og tilskudsmuligheder i forbindelse med. energioptimering og investeringer

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  61. dokumentere og formidle potentialer for energioptimering af procesanlæg.
  62. samarbejde tværfagligt om energieffektivisering af proces- og produktionsanlæg

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modul G Energioptimering af Procesanlæg II
  Modul I Virksomhed
  Modulet indgår, sammen med Modul G II og ID i grundlaget for et Industriprojekt, der tager afsæt i en virkelig case.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul E

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Dette Modul G prøves sammen med Modul G II og I Virksomhed.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport med afsæt i praksisnær problemstilling
  Formkrav
  Projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøvens varighed (minutter) varierer i forhold til antal deltagere 1/2/3/4 i gruppen:
  Samlet prøvetid: 35/45/55/65
  Præsentation: 5/7/10/12
  Mundtlig dialog: 24/28/32/37
  Votering og karakterudmelding: 6/10/13/16
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og evt noter skal medbringes til den mundtlige del.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af modulernes læringsmål, samt de konkrete læringsmål for projektoplægget.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
102
timers undervisning
172
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget G modul Energioptimering af Procesanlæg I (DA) modtager du 102 timers undervisning, hvilket svarer til 136 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.