Copenhagen School of Design and Technology

da

Entreprenørskab I (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Entrepreneurship I (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140401
Fag- /modulansvarlig
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Jane Burchard
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Dette modul tager udgangspunkt i værdibaseret forretningsstrategi, forbrugeradfærd og forbrugeradfærdsanalyser, feltarbejde, samtids trends, semiotik samt udvikling af en businessplan i en entreprenør sammenhæng. Gennem forståelse for virksomhedens værdikæde, strategi og forretningsplanlægning opnår de studerende viden om opstart og drift af egen virksomhed og projektledelse.

  Viden

  • viden om og forståelse for forandrings- og innovationsteori.
  • viden om, forståelse for og reflektere over nationale og globale markeder.
  • viden om og forståelse for samfundets indflydelse på udformningen af et produkt i et nutidigt perspektiv og samtidens tendenser.
  • viden om designetik, patent, mønsterbeskyttelse, royalties og jura.

  Færdigheder

  • identificere, kombinere og anvende brugerinvolvering.
  • planlægge og udarbejde en produktudviklings- og projektledelsesplan.
  • Identificere, kombinere og vurdere metoder inden for business der knytter sig til professionen.
  • vurdere, vælge og begrunde metoder i forhold til markedsresearch og analyse med differentiering som formål.
  • identificere og formidle relevante problemstillinger på baggrund af en aktuel markedsanalyse.
  • identificere, vurdere og vælge relevante segmenteringsmetoder.
  • planlægge og udarbejde en forretningsplan.

  Kompetencer

  • selvstændigt håndtere og omsætte problemstillinger inden for forbrugeradfærd og forbrugertrends på baggrund af livsstil og differentiering.
  • selvstændigt indgå i tværfaglige samarbejder samt udnytte relevante netværk.
  • selvstændigt håndtere materiale- og funktionsmæssige problemstillinger om krav til smykkets udtryk i relation til markedet inden for produktion af smykker.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Entreprenørskab er rammen for dette semester, der består af 5 moduler samt et eksamensmodul.

  I løbet af de fem moduler udvikles og etableres virksomheder; fra forretningsplan, koncept, produktidé til produktion og salg. Efter endt semester vil den studerende kunne håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; markedsanalyser, idégenerering, prototyping, produktion, test, økonomi, lancering og opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv samt fasernes indbyrdes betydning.

  Den studerende skal kunne reflektere, analysere, konkludere og perspektivere over eget virke.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der gives feedback på baggrund af præsentation af proces og produkter.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination.

  Ved denne eksamen skal observationer og undersøgelser foretaget i entreprenør projektets salgsperiode, analyseres og reflekteres over i forhold til koncept, produkt og branding med henblik på en videreudvikling i form af et re-designet produkt/-er, der medbringes til den mundtlige eksamen.

  Den skriftlige opgave forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Udover præsentationen vil der være spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inklusiv votering.
  Formkrav
  Opgaven skal være på 8-10 sider af 2400 anslag pr. side. Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes lige.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
66
timers undervisning
71
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprenørskab I (DA) modtager du 66 timers undervisning, hvilket svarer til 88 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 48% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.