Copenhagen School of Design and Technology

da

Entreprenørskab II (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Entrepreneurship II (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140402
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Martin Hesseldahl
Anette Dreyer
 • Formål

  I dette modul skal de studerende udvikle et salgbart kommercielt smykkekoncept og designe en smykkekollektion på baggrund af markedsanalyse og brugerinvolvering.

  Viden

  viden om og forståelse for sammenhænge, der influerer på smykkets formsprog, koncept og konkurrenceevne.
  • viden om og forståelse for innovation og forandringsteori.
  • viden om og forståelse for designproces, - metoder og - redskaber. ● viden om og forståelse for brugerinvolvering.
  • viden om og forståelse for produktudviklingsprocessens enkelte faser; herunder rapid prototyping som udviklingsredskab.
  • viden om og forståelse for produktionsplanlægning af masseproduktion i forhold til supply chain management.

  Færdigheder

  • identificere, anvende, vælge og begrunde designproces, - metoder, - redskaber og brugerinvolveringsmetoder som innovative udviklingsredskaber.
  • planlægge udarbejde og videreudvikle planlægning produktionsprocessen ud fra et etisk og miljømæssigt perspektiv.
  • håndtere og omsætte forbruger- og markedsanalyser til et konkret koncept.

  Kompetencer

  •selvstændigt indgå i tværfaglige samarbejder og ud
  • inddrage relevante netværk.
  • selvstændigt håndtere og omsætte opgaver med hensyn til produktion i forhold til design og business.
  • selvstændigt håndtere og omsætte produkt- og konceptudvikling samt håndtere og omsætte salgskoncepter, kundepleje og loyalitetsprogrammer
  • selvstændigt observere, afkode og kode en effektiv eller latent kunde som udgangspunkt for en målrettet timing og penetrering af markedet.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Entreprenørskab er rammen for dette semester, der består af 5 moduler samt et eksamensmodul.

  I løbet af de fem moduler udvikles og etableres virksomheder; fra forretningsplan, koncept, produktidé til produktion og salg. Efter endt semester vil den studerende kunne håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; markedsanalyser, idégenerering, prototyping, produktion, test, økonomi, lancering og opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv samt fasernes indbyrdes betydning.

  Den studerende skal kunne reflektere, analysere, konkludere og perspektivere over eget virke.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der gives feedback på baggrund af præsentation af proces og produkter.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination.

  Ved denne eksamen skal observationer og undersøgelser foretaget i entreprenør projektets salgsperiode, analyseres og reflekteres over i forhold til koncept, produkt og branding med henblik på en videreudvikling i form af et re-designet produkt/-er, der medbringes til den mundtlige eksamen.

  Den skriftlige opgave forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Udover præsentationen vil der være spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inklusiv votering.
  Formkrav
  Opgaven skal være på 8-10 sider af 2400 anslag pr. side. Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes lige.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprenørskab II (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.