Copenhagen School of Design and Technology

da

Entreprenørskab III (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Entrepreneurship III (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140403
Fag- /modulansvarlig
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Jane Burchard
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Fokus i dette modul vil være på virksomhedens værdikæde, strategi, forretningsplan og virksomhedsdrift. I dette modul skal kollektionen testes og færdigudvikles, produktionen planlægge og kollektionen produceres og brandes.

  Viden

  • viden om og forståelse for metoder til at teste designforslag og - løsninger samt foretage ændringer på baggrund af testresultat.
  • viden om og forståelse for designsemiotik.
  • viden om og forståelse for sourcing på materialer.
  • viden om, forståelse for og reflektere over det omgivende samfunds indflydelse på udformningen af et brand i nutidigt perspektiv.

  Færdigheder

  • identificere, vurdere og vælge relevante løsningsmodeller i forbindelse med produktets økonomiske kontekst.
  • planlægge og udarbejde virksomhedens supply chain management og kvalitetssikring ud fra et etisk perspektiv.
  • vælge, begrunde og formidle kommercielle løsningsforslag.

  Kompetencer

  • selvstændigt identificere og omsætte komplekse idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter.
  • selvstændigt håndtere og omsætte komplekse løsning af udviklingsorienterede opgaver bl.a. ved hjælp af designmetoder og -redskaber.
  • selvstændigt vurdere og vælge produktionsteknikker, produktionsomkostninger samt udvikle produktionsplaner.
  • håndtere og omsætte opgaver med hensyn til produktion i forhold til design og business. ● selvstændigt vurdere og kombinere og relevante løsningsmodeller for et salgbart produkt samt udvikle salgsstrategier.
  • selvstændigt omsætte komplekse idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter.
  • selvstændigt indgå i tværfaglige samarbejder samt udnytte relevante netværk.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Entreprenørskab er rammen for dette semester, der består af 5 moduler samt et eksamensmodul.

  I løbet af de fem moduler udvikles og etableres virksomheder; fra forretningsplan, koncept, produktidé til produktion og salg. Efter endt semester vil den studerende kunne håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; markedsanalyser, idégenerering, prototyping, produktion, test, økonomi, lancering og opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv samt fasernes indbyrdes betydning.

  Den studerende skal kunne reflektere, analysere, konkludere og perspektivere over eget virke.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der gives feedback på baggrund af præsentation af proces og produkter.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination.

  Ved denne eksamen skal observationer og undersøgelser foretaget i entreprenør projektets salgsperiode, analyseres og reflekteres over i forhold til koncept, produkt og branding med henblik på en videreudvikling i form af et re-designet produkt/-er, der medbringes til den mundtlige eksamen.

  Den skriftlige opgave forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Udover præsentationen vil der være spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inklusiv votering.
  Formkrav
  Opgaven skal være på 8-10 sider af 2400 anslag pr. side. Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes lige.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprenørskab III (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.