Copenhagen School of Design and Technology

da

Entreprenørskab IV (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Entrepreneurship IV (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140404
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Martin Hesseldahl
 • Formål

  I dette modul vil fokus, sideløbende med produktion, være på at udvikle branding- og markedsføringsmaterialer og - strategier i forhold til salgskanaler af virksomhedens produkter. De studerende vil arbejde med at inkorporere oplevelsesøkonomi som del af konceptet.

  Viden

  • viden om, forståelse for og kan reflektere over brand equity, branding, og identitets betydning for produkt/koncept og konkurrenceevne.
  • viden om, forståelse for design semiotik

  Færdigheder

  • planlægge udarbejde og videreudvikle planlægning af produktionsprocessen ud fra et etisk og miljømæssigt perspektiv.
  • planlægge og udarbejde et salgsforløb, samt udvikle salgsmaterialer.
  • gennem forståelse for samfundsstrukturer, kulturelle og subkulturelle fællesskaber, diskurser og semiotiske betydninger identificere, vurdere, vælge og begrunde og formidle kommercielle løsningsforslag.
  • vedligeholde og håndtere en konkurrencedygtig og troværdig identitet for det enkelte smykke og koncept og brand management.
  • planlægge, udarbejde og inkorporere oplevelsesøkonomi som del af koncept.

  Kompetencer

  • selvstændigt håndtere og omsætte viden om planlægning og udvikling i forhold til masseproduktion og prissætning.
  • selvstændigt indgå i tværfaglige samarbejder samt udnytte relevante netværk.
  • selvstændigt håndtere og omsætte produktudviklingsprocessens enkelte faser; idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering.
  • selvstændigt identificere og varetage udviklingsorienterede opgaver bl.a. ved hjælp af redskaber og materialer i forbindelse med design- og produktudvikling af smykker.
  • håndtere og varetage idégenerering som et udviklingsredskab i forhold til komplekse problemstillinger i professionens praksis.
  • selvstændigt håndtere og omsætte en kompleks, konkurrencedygtig og troværdig identitet for det enkelte smykke og koncept samt brand management.
  • selvstændigt håndtere og omsætte, identificere, vælge, kombinere og anvende metoder inden for visuel kommunikation til at understøtte et produkts/koncepts markedsføringsstrategi.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Entreprenørskab er rammen for dette semester, der består af 5 moduler samt et eksamensmodul.

  I løbet af de fem moduler udvikles og etableres virksomheder; fra forretningsplan, koncept, produktidé til produktion og salg. Efter endt semester vil den studerende kunne håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; markedsanalyser, idégenerering, prototyping, produktion, test, økonomi, lancering og opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv samt fasernes indbyrdes betydning.

  Den studerende skal kunne reflektere, analysere, konkludere og perspektivere over eget virke.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der gives feedback på baggrund af præsentation af proces og produkter.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination.

  Ved denne eksamen skal observationer og undersøgelser foretaget i entreprenør projektets salgsperiode, analyseres og reflekteres over i forhold til koncept, produkt og branding med henblik på en videreudvikling i form af et re-designet produkt/-er, der medbringes til den mundtlige eksamen.

  Den skriftlige opgave forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Udover præsentationen vil der være spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inklusiv votering.
  Formkrav
  Opgaven skal være på 8-10 sider af 2400 anslag pr. side. Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes lige.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprenørskab IV (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.