Copenhagen School of Design and Technology

da

Entreprenørskab V (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Entrepreneurship V (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140405
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Martin Hesseldahl
Anette Dreyer
 • Formål

  Dette modul er en salgsperiode, hvor koncept, produkt og branding udviklet i de 4 tidligere moduler testes, med henblik på analyse, refleksion og iteration til brug for eksamen til sidst i semesteret.

  Viden

  • viden om og forståelse for observations metoder.
  • viden om og forståelse for skalering.

  Færdigheder

  • identificere, anvende, kombinere og begrunde observationsmetoder.
  • identificere, observere og afkode forbrugeren som udgangspunkt for en målrettet timing og penetrering af markedet, produkt og konceptudvikling, fastlæggelse, udvikling og styring af salgskoncepter, kundepleje og loyalitetsprogrammer.

  Kompetencer

  • selvstændigt indgå i tværfaglige samarbejder samt udnytte relevante netværk.
  • selvstændigt håndtere og omsætte observationer af hvad der sker i mødet mellem forbrugeren/kunden og konceptet, produktet og brandingen.
  • selvstændigt håndtere, omsætte, observere, afkode og kode en effektiv eller latent kunde som udgangspunkt for en målrettet timing og penetrering af markedet.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Entreprenørskab er rammen for dette semester, der består af 5 moduler samt et eksamensmodul.

  I løbet af de fem moduler udvikles og etableres virksomheder; fra forretningsplan, koncept, produktidé til produktion og salg. Efter endt semester vil den studerende kunne håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; markedsanalyser, idégenerering, prototyping, produktion, test, økonomi, lancering og opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv samt fasernes indbyrdes betydning.

  Den studerende skal kunne reflektere, analysere, konkludere og perspektivere over eget virke.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der gives feedback på baggrund af præsentation af proces og produkter.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination.

  Ved denne eksamen skal observationer og undersøgelser foretaget i entreprenør projektets salgsperiode, analyseres og reflekteres over i forhold til koncept, produkt og branding med henblik på en videreudvikling i form af et re-designet produkt/-er, der medbringes til den mundtlige eksamen.

  Den skriftlige opgave forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Udover præsentationen vil der være spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inklusiv votering.
  Formkrav
  Opgaven skal være på 8-10 sider af 2400 anslag pr. side. Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes lige.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
72
timers undervisning
65
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprenørskab V (DA) modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 53% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.