Copenhagen School of Design and Technology

da

Strategisk markedsføring (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Strategic marketing (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141302
Fag- /modulansvarlig
Mohamed Danny Eid
Marie Louise Brixtofte
Heidi Løvhøj Larsen
 • Formål og læringsmål

  Planlægning af strategisk markedsføring samt håndtering af interkulturelle forhold og netværk

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) indsamling og analyse af internationale data om markeder, klienter og brugere
  2) strategisk markedsføring i internationale virksomheder
  3) værdiskabelse via håndtering af interkulturelle forhold
  4) markedsføringsplaner, herunder kommunikationsstrategier

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) teorier og metoder til analyse af markeder og international konkurrence
  2) teorier og metoder til analyse af forbindelser og interkulturel kommunikation
  3) teorier og metoder til planlægning af international strategisk markedsføring
  4) teorier og modeller inden for international markedsføringsøkonomi med henblik på at identificere markeder samt vælge og præsentere relevante løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) selvstændig deltagelse i udviklingen af en markedsføringsstrategi baseret på dataindsamling og analyse af markeder, konkurrence og forbrugere
  2) tværfagligt samarbejde i udviklingen af planer til indtrængen på nye internationale markeder
  3) udvikling og håndtering af forbindelser og netværk i en interkulturel sammenhæng
  4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til strategisk markedsføring

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsninger og opgaver, hands-on og projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i forum. Der er løbende opgaver, som bidrager til den endelige løsning.

  De studerende arbejder i grupper gennem hele forløbet.

  Produktioner afleveres i Fronter, som delafleveringer løbende gennem modulet. Deadline for afleveringer fremgår i opgavenbeskrivelsen.

  Afleveringer og feedback
  Der bliver givet mundtlig- og skriftlig feedback løbende i forløbet på delafleveringerne og ved modulets afslutning gives både skriftlig og mundtligt feedback. Afslutningsvis skal de studerende præsentere deres løsning for kunden.

  Case-samarbejde
  Modulet har et case-samarbejde med en eller flere eksterne aktører.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamenen skal vise, at den studerende
  • kan formidle centrale begreber fra Forretningsstrategi, Strategisk Markedsføring,
  Informationsteknologier og Systemudvikling
  • kan analysere og præsentere en problemstilling vedrørende Forretningsstrategi, Strategisk
  Markedsføring, Informationsteknologier og Systemudvikling fra et tværfagligt synspunkt
  • kan indsamle og analysere bruger--‐ og markedsføringsundersøgelser
  • kan gennemføre et projekt i et team med fokus på relationer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Den studerende bliver eksamineret i flere fag (Forretningsstrategi, Strategisk markedsføring,
  Informationsteknologi og Systemudvikling). Eksaminationen skal sikre, at der eksamineres i emner, som ikke allerede er behandlet i rapporten.
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.

  Projektets opgavetekst er forfattet af undervisere.

  Institutionen fastlægger de faktiske krav til projektet, som kombinerer afgørende områder af tredje semesters undervisning i Forretningsstrategi, Strategisk Markedsføring, Informationsteknologier og Systemudvikling. Institutionen kan stille yderligere krav til gruppestørrelse, projektomfang og procesdokumentation, herunder krav til demonstration af arbejdskoden eller den studerendes skriftlige sprogfærdigheder eller begge dele. Institutionen skal sikre, at projektbeskrivelsen udleveres til de studerende og censorerne.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-7 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Strategisk markedsføring (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.