Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningstrategi (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Business strategy (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141321
Fag- /modulansvarlig
Morten Kjærgaard
Jesper Skovsgaard Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  Forretningsstrategi introducerer den studerende til metoder og redskaber, som anvendes til at skabe en fælles og forenende retning for en virksomheds aktiviteter. En retning, som integrer en forståelse af virksomhedens optimale positionering i relation til dens omgivende trusler og muligheder med et fokus på hvilke ressourcer og færdigheder, virksomheden bør tiltrække, fastholde og udvikle.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) vision og mission i organisationer
  2) Virksomhedsstrategi for en forretningsenhed
  3) Koncernstrategi, herunder sammenhængen mellem virksomhedsstrategi og koncernstrategi
  4) centrale resultatindikatorer afledt af en virksomheds forretningsstrategi
  5) implementering af forretningsstrategier
  6) strategisk anvendelse af informationsteknologi

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) teorier og metoder med henblik på analyse af den internationale konkurrence i en branche og en organisations strategiske position
  2) teorier og metoder til identifikation af en organisations ressourcer og kernekompetencer med henblik på at skabe unikke og vedvarende konkurrencefordele
  3) metoder til identifikation af strategiske IT-anvendelser
  4) teorier og metoder til implementering af forretningsstrategier

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) etablering eller revidering af en virksomhedsstrategi baseret på strategisk analyse af en organisation
  2) etablering eller revidering af en virksomhedsstrategi baseret på identifikation og udvikling af strategiske ressourcer og kernekompetencer
  3) formulering af forretningsmodeller, centrale resultatindikatorer og forandringsinitiativer til at underbygge implementering af en organisations forretningsstrategi
  Den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til
  1) strategisk anvendelse af informationsteknologi samt udvikling og implementering af forretningsstrategier
  Den studerende kan selvstændigt indgå i arbejdet med
  1) udvikling og implementeret af forretningsstrategier, herunder deltage i tværfaglige samarbejder omkring strategiers IT-understøttelse og organisatoriske implementering

 • Undervisningsform
  Undervisningen på uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor der lægges vægt på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for deres egen læringsproces, samtidig med at de aktivt modtager bidrag fra underviserne. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – som regel med tværfaglige opgaver.
  For at sikre optimal faglig læring og personlig udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi en række forskellige pædagogiske metoder med hovedvægt på dialog, diskussioner og projektarbejde. Undervisningen tilrettelægges, så der benyttes en mangfoldighed af metoder, bl.a. holdundervisning, gruppearbejde, tværfaglige cases, teamsamarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiegrupper, øvelser og større projekter. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
  I uddannelsen indgår undervisningsmetoder, der sætter den studerende i stand til at udvikle selvstændighed og evnen til at omgås andre såvel som til at være nyskabende.
  I det omfang, det er relevant, indgår undervisning i iværksætteri, innovation og samspil mellem forskellige kulturer i studiet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er en forudsætning for at gå til eksamener, at den studerende afleverer en opgave til bedømmelse. Hvis der til den enkelte prøve er forudsætninger, der skal være opfyldt for at den studerende kan gå til eksamen, vil dette fremgå under beskrivelsen af den enkelte prøve.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er én individuel porteføljeprøve på 3. semester med ekstern censur.
  Prøven består af 2 dele:
  a) Opgaveportefølje
  b) Mundtlig individuel prøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgaveportefølje
  Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende afleverer alle de afleveringer, som er fastsat på KEAs læringsplatform.
  Eksaminationsgrundlaget består af udvalgte afleveringer, som tilsammen udgør den opgaveportefølje, der eksamineres i. Afleveringerne er udvalgt og beskrevet i semester guiden, som er tilgængelig ved semesterets start. Afleveringerne kan være udarbejdet individuelt eller som gruppearbejde.

  Mundtlig individuel prøve
  Udgangspunktet for den mundtlige del af eksamen er opgaveporteføljen.
  Den mundtlige prøve varer 30 min inklusive votering.
  Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
96
timers undervisning
41
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningstrategi (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 70% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.