Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemudvikling 3 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
System development 3 (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141303
Fag- /modulansvarlig
Jesper Skovsgaard Frederiksen
Heidi Løvhøj Larsen
Tue Hellstern
 • Formål og læringsmål

  IT--‐understøttede forretningssystemer og --‐processer, brugeroplevelse, international
  brugervenlighed, global projektledelse, test og validering af IT--‐systemer

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  - Projektledelse
  - Metoder for systemudvikling
  - Design af brugergrænseflader og user experience
  - Test og validering af IT-systemer

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder, herunder omkring metodevalg og formidling af løsninger, vedrørende anvendelse af
  - Teorier og metoder til projektstyring og udvikling af IT-systemer
  - Udvikling af brugergrænseflader i IT-systemer
  - Teori om usability og user experience
  - Teorier og metoder til kvalitetssikring af IT-systemer via test- og valideringsprocedurer - Modellering af informationsstrømme

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende:

  -Projektledelsesmetoder og IT-værktøjer til understøttelse af projektledelse, samt
  systemudviklingsmodeller.
  - Planlægning, test og analyse af usability og user experience inden for grænsefladedesign og funktionalitet
  - Testplanlægning af IT-systemer
  - Arbejde med projekters igangsætning, herunder foranalyser
  - Implementering af IT-systemer

  - identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til Projektledelse, IT-kvalitetssikring, systemudvikling og UX.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger og opgaver, kombineret med 3 større praktiske tværfaglige case opgaver, hvor fagets indhold anvendes intenst.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Vi antager, at studerende har en bærbar computer, der kører Windows 10 (eller senere) eller Mac OS X 10.12 (eller senere).

  Ældre versioner af Windows eller Mac OS og Linux kan muligvis virke i de fleste tilfælde - men understøttes ikke med hjælp til at installere open source-værktøjer eller håndtere undervisningseksempler.

  Vi antager, at eleverne har en HDMI-port eller miniDVI / lynport på deres bærbare computer.
  I nogle få læringssituationer (ikke i 1. semester) bruges eksempler, der ikke så godt virker med mindre end 4 GB RAM-hukommelse - for dette 8 GB RAM anbefales.

  Studerende vil have brug for kontorsoftware (Microsoft, Apple, Google eller ..).
  Studerende skal kunne producere og læse pdf-dokumenter, Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer og Excel-regneark.

  Der findes en Microsoft Cloud-version, der bliver tilgængelig, når du opretter en gratis endrevskonto.

  En internetbrowser skal være tilgængelig (dvs. Chrome eller Safari).
  Vi anbefaler stærkt eleverne at have adgang til Facebook og en privat Facebook-konto.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamenen skal vise, at den studerende
  • kan formidle centrale begreber fra Forretningsstrategi, Strategisk Markedsføring,
  Informationsteknologier og Systemudvikling
  • kan analysere og præsentere en problemstilling vedrørende Forretningsstrategi, Strategisk
  Markedsføring, Informationsteknologier og Systemudvikling fra et tværfagligt synspunkt
  • kan indsamle og analysere bruger--‐ og markedsføringsundersøgelser
  • kan gennemføre et projekt i et team med fokus på relationer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Den studerende bliver eksamineret i flere fag (Forretningsstrategi, Strategisk markedsføring,
  Informationsteknologi og Systemudvikling). Eksaminationen skal sikre, at der eksamineres i emner, som ikke allerede er behandlet i rapporten.
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.

  Projektets opgavetekst er forfattet af undervisere.

  Projektets opgavetekst forfattes af undervisere.
  Institutionen fastlægger de faktiske krav til projektet, som kombinerer afgørende områder af tredje semesters undervisning i Forretningsstrategi, Strategisk Markedsføring, Informationsteknologier og Systemudvikling. Institutionen kan stille yderligere krav til gruppestørrelse, projektomfang og procesdokumentation, herunder krav til demonstration af arbejdskoden eller den studerendes skriftlige sprogfærdigheder eller begge dele. Institutionen skal sikre, at projektbeskrivelsen udleveres til de studerende og censorerne.

  Aflevering af rapporten
  Rapporten må ikke overstige 15 normalsider plus maksimum 8 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-7 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemudvikling 3 (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, øvelser, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.