Copenhagen School of Design and Technology

da

Innovation og Entrepreneurskab (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Innovation and Entrepreneurship (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141404
Fag- /modulansvarlig
Mohamed Danny Eid
Marie Louise Brixtofte
Heidi Løvhøj Larsen
 • Formål og læringsmål

  innovative og kreative processer, konceptudvikling, idestyring, etablering af en forretningsplan og finansiering

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) konceptudvikling samt innovative og kreative processer
  2) idestyring i innovative organisationer
  3) entrepreneurskab og den potentielle værdi af iværksætterprocesser
  4) etablering af en forretningsplan, herunder en plan for finansiering

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) teorier og metoder til udvikling af koncepter til nye produkter, services eller processer i en eksisterende organisation
  2) teorier og metoder til identifikation af potentielle risici eller gevinster ved en iværksætterproces
  3) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med innovation og iværksætterkultur til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) selvstændig deltagelse i planlægning og styring af konceptudviklingen af nye produkter, services og forretningsprocesser
  2) deltagelse i tværfagligt samarbejde i forbindelse med planlægning og fremme af innovative processer i en vidensintensiv organisation
  3) etablering af en forretningsplan, herunder en finansieringsplan baseret på analyse af risici, begrænsninger og den potentielle værdi af en iværksætterproces
  4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til innovation og entrepreneurskab.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsninger og opgaver, hands-on og projektarbejde. Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input i forum. Der er løbende opgaver, som bidrager til den endelige løsning.

  De studerende arbejder i grupper gennem hele forløbet.

  Produktioner afleveres i Fronter, som delafleveringer løbende gennem modulet. Deadline for afleveringer fremgår i opgavenbeskrivelsen.

  Afleveringer og feedback
  Der bliver givet mundtlig feedback løbende i forløbet og ved modulets afslutning gives både skriftlig og mundtligt feedback.

  Case-samarbejde
  Modulet har et case-samarbejde med en eller flere eksterne aktører.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamenen skal vise, at den studerende
  • kan formidle centrale begreber fra Forretningsstrategi, Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri.
  • kan analysere og præsentere en problemstilling vedrørende Forretningsstrategi, Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri fra et tværfagligt
  synspunkt.
  • kan håndtere en innovativ eller entrepreneuriel proces eller begge dele.
  • kan gennemføre et projekt i et team med fokus på projektledelsesmetoder og --‐værktøjer.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.
  Institutionen fastlægger de faktiske krav til projektet, som kombinerer afgørende områder af fjerde semesters undervisning i Forretningsstrategi, Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri. Institutionen kan stille yderligere krav til gruppestørrelse, projektomfang og procesdokumentation, herunder krav til demonstration af arbejdskoden eller den studerendes skriftlige sprogfærdigheder eller begge dele. Institutionen skal sikre, at projektbeskrivelsen udleveres til de studerende og censorerne.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Innovation og Entrepreneurskab (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.