Copenhagen School of Design and Technology

da

Informationsteknologi

2023/2024
Engelsk titel
Information Technology
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511104
Fag- /modulansvarlig
Lasse Winther Jakobsen
Ole Verner Olsen
 • Formål og læringsmål

  Faget indeholder generel brug af IKT – Informations- og kommunikationsteknologi, herunder opbygning af projektrapporter, informationssøgning samt videndeling på tværs af netværk.

  Viden

  • Anvendelsesmulighederne i tekstbehandlingsprogrammer, kalkulationsprogrammer og præsentationsværktøjer.
  • Opbygning af projektrapporter.
  • Branchens mest gængse skabeloner til udarbejdelse af tilbuds- og udbudsmateriale
  • Samarbejde på webbaserede platforme.

  Færdigheder

  • Udarbejde større projektrapporter og udbudsmateriale.
  • Deltage i videndeling og samarbejde på webbaserede platforme.
  • Den studerende skal kunne anvende viden fremsøgt fra diverse databaser samt vurdere indholdet i forhold til kildekritik.

  Kompetencer

  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde ved hjælp af IKT-værktøjer.
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer gennem webbaserede løsninger.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Tværfaglig projekt for alle fag på 1. semester
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der er afsat 30 minutter inkl. votering til hver eksaminand.
  Den individuelle eksamen starter med et oplæg af den studerende. Til dette oplæg har den studerende 7,5 minutter til rådighed, minus den tid der er brugt til gruppens indledning (jævnfør ovenfor) (7,5 – 1,5 = 6 minutter).
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  I eksamenslokalet er der tavle og projektor.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar
  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
23
timers undervisning
114
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Informationsteknologi modtager du 23 timers undervisning, hvilket svarer til 31 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 17% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.