Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknisk beregning 1

2023/2024
Engelsk titel
Technical calculation 1
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511146
Fag- /modulansvarlig
Thomas Engedal Gustavsen
Teddy Larsen
Mathias Hogriffe Themsen
 • Formål og læringsmål

  Relevant matematik og fysik til beregninger af elektriske kredsløb og elektriske maskiner, samt opbygning og virkemåde.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om anvendelse af metode og teori for beregninger af elektriske installationer og elektriske maskiner.
  • Skal have forståelse for de vigtigste anvendte teorier for beregningsmetoder inden for det el-tekniske fagområde.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende færdigheder af matematiske beregninger til det el-tekniske område.
  • Skal kunne vurdere praktiske problemstillinger ud fra el-tekniske beregninger på elektriske kredsløb og elektriske maskiner.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i forhold til beregninger på elektriske kredsløb og elektriske maskiner

  Kompetencer

  • Skal kunne deltage i tværfaglige og udviklingsorienterede situationer med henblik på problemløsning af elektrotekniske opgaver.
  • Skal kunne håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden og udvikle egne muligheder inden for det el-tekniske område

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Tværfaglig projekt for alle fag på 1. semester
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der er afsat 30 minutter inkl. votering til hver eksaminand.
  Den individuelle eksamen starter med et oplæg af den studerende. Til dette oplæg har den studerende 7,5 minutter til rådighed, minus den tid der er brugt til gruppens indledning (jævnfør ovenfor) (7,5 – 1,5 = 6 minutter).
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  I eksamenslokalet er der tavle og projektor.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
53
timers undervisning
84
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknisk beregning 1 modtager du 53 timers undervisning, hvilket svarer til 70 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.