Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektledelse og entreprisestyring 2

2023/2024
Engelsk titel
Project and contract management 2
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511241
Fag- /modulansvarlig
Hans D. Andreassen
Lasse Winther Jakobsen
 • Formål og læringsmål

  Planlægning, organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udbuds- og tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om og anvendelse af projektmodeller og anvendelse af interessentanalyser.
  • Skal have forståelse af projektprocesser og –metoder samt projekt- og entrepriselederens funktioner, opgaver og roller samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser.
  • Skal have forståelse for afdækning af projektrisici.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om commissioning og entrepriseret, herunder offentlige udbudsregler.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende og vurdere relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af projekter og entrepriser.
  • Skal kunne opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og formidle et tværfagligt samarbejde.
  • Skal kunne vurdere arbejdsgange og processer ved bemanding og organisering af projekter og entrepriser.

  Kompetencer

  • Skal kunne håndtere planlægning, organisering og styring af daglige arbejdsopgaver for projektorganisationen som projekt- eller entrepriseleder.
  • Skal kunne deltage i ledelse og rådgivning om installationstekniske projekter og entrepriser.
  • Skal kunne deltage i faglige og tværfaglige entrepriser med anvendelse af entrepriseretlige regler.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse og entreprisestyring.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Tværfaglig projekt for alle fag på 1. og 2. semester
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der er afsat 30 minutter inkl. votering til hver eksaminand.
  Den individuelle eksamen starter med et oplæg af den studerende. Til dette oplæg har den studerende 7,5 minutter til rådighed, minus den tid der er brugt til gruppens indledning (jævnfør ovenfor) (7,5 – 1,5 = 6 minutter).
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  I eksamenslokalet er der tavle og projektor.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
26
timers undervisning
43
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektledelse og entreprisestyring 2 modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.