Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningsautomation 2

2023/2024
Engelsk titel
Building Automation 2
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511206
Fag- /modulansvarlig
Henrik Cramer
Bent Kimer
 • Formål og læringsmål

  Planlægning, projektering og udførelse af Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) samt automatik på mindre anlæg med fokus på drift- og energioptimering.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske og elektroniske systemer til styring og regulering.
  • Skal have viden om anvendte komponenter og deres anvendelse og funktion.
  • Skal have forståelser for begreber og metoder og anvendelse af disse i relation til området.
  • Skal have forståelse for gældende regler, standarder og normer, samt anvendelse af disse i relation til området..

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • Skal kunne anvende elektriske og elektroniske systemer til styring og regulering af intelligente systemer.
  • Skal kunne vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området, under hensyntagen til drifts-, sikkerheds- og miljømæssige forhold.
  • Skal kunne formidle og gennemføre praksisnære problemløsninger til mindre automatiske anlæg.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området med en professionel tilgang.
  • Skal kunne håndtere projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af mindre automatiske anlæg under anvendelse af den nyeste teknologi.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden og udvikle problemstillinger og situationer i relation til bygningautomatik.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Tværfaglig projekt for alle fag på 1. og 2. semester
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der er afsat 30 minutter inkl. votering til hver eksaminand.
  Den individuelle eksamen starter med et oplæg af den studerende. Til dette oplæg har den studerende 7,5 minutter til rådighed, minus den tid der er brugt til gruppens indledning (jævnfør ovenfor) (7,5 – 1,5 = 6 minutter).
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  I eksamenslokalet er der tavle og projektor.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.
  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningsautomation 2 modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, informationssøgning, gruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.